icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Klimaatstresstest

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle overheden de belangrijkste kwetsbaarheden door klimaatverandering in beeld brengen. Daarnaast moeten alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen klimaatbestendig worden uitgevoerd. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van klimaatstresstesten. Aveco de Bondt heeft ruime ervaring in het opstellen van klimaatstresstesten en kan voor jouw beheergebied, gemeente of plan een stresstest uitvoeren.

ir. Thijs  Visser
ir. Thijs Visser
klimaatstresstest.png

Klimaatstresstest overheden

Alle overheden hebben een eerste klimaatstresstest uitgevoerd. Klimaatadaptatie is echter geen eenmalige exercitie, maar wordt integraal onderdeel van al onze werkzaamheden en projecten in de openbare ruimte. Er zullen daarom nog vaker stresstesten volgen.

Een klimaatstresstest is maatwerk. Afhankelijk van jouw beleidsverantwoordelijkheden en handelingskader stellen we samen met jou vast welke klimaateffecten en -gevolgen we inzichtelijk maken. We maken hierbij gebruik van de landelijke standaarden en hulpmiddelen zoals de bijsluiter gestandaardiseerde stresstest en de NAS-bollen. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van klimaatgevolgen die we inzichtelijk maken zijn water op straat, gevoelstemperatuur en hittestress, bodemdaling en gewasschade door extreme droogte of neerslag.

Als vakspecialist heeft Aveco de Bondt naast het uitvoeren van klimaatstresstesten, ook ervaring in de vervolgstappen: maatregelenstudies en klimaatadaptatiedialogen. Zowel voor bestaande stedelijke en landelijke omgeving, als voor nieuwbouw- en renovatieplannen. Vanuit deze ervaring zijn wij een betrouwbare partner om jouw klimaatopgaven te helpen oplossen.

stresstest.png

Klimaatstresstest voor initiatiefnemers

Overheden voeren steeds scherper beleid om tijdens ruimtelijke ontwikkelingen voldoende rekening te houden met het veranderende klimaat. Klimaatadaptief bouwen is de nieuwe norm. Maar wat betekent dat? En hoe toon je dat aan? Aveco de Bondt heeft een product ontwikkeld dat inzicht geeft in de kwetsbaarheden van jouw ontwikkeling en die het mogelijk maakt op interactieve wijze de doelmatigheid van maatregelen te testen.

Wij bieden voor de thema’s extreme neerslag, hittestress en droogte de volgende werkstappen, die afzonderlijk of in samenhang doorlopen kunnen worden:

  • Overzicht huidige situatie: extreme neerslag: waterbalans en water op straat, hittestress: gevoelstemperatuur en koele plekken, droogte: infiltratiemogelijkheden, bodemdaling en droogtegevoeligheid.
  • Stedenbouwkundig plan: Effect inrichting op bovenstaande factoren.
  • VO / DO: Gedetailleerde klimaatbeelden en knelpuntlocaties binnen plangebied.
  • Maatregelenverkenning: (Interactieve) Maatregelenstudie om knelpuntlocaties binnen het plangebied ten aanzien van klimaatbestendigheid (gezamenlijk) weg te nemen.

Klimaatbestendige inrichting ruimtelijk plan

Als vakspecialisten komen wij samen met jou tot een klimaatbestendige inrichting van jouw ruimtelijk plan. We merken dat de tool bijdraagt aan begrip van de klimaatopgave. Daarmee versoepelt het gesprek tussen ontwikkelaars, beleidsmakers, vergunningverlening, rioleurs en gebiedsbeheerders. Zo dragen we tegelijkertijd bij aan een toekomstbestendige inrichting én een voorspoedig planvormingsproces.

Hulp of advies nodig? Neem dan contact op met Thijs!
ir. Thijs  Visser
ir. Thijs Visser
Senior adviseur Stedelijk & Landelijk water
T +31 6 510 85 947
tvisser@avecodebondt.nl