icon-arrow-right
HomeDiensten Ecologie

Ecologie

De toenemende verstedelijking en de aanleg van infrastructuur levert uitdagingen op voor de natuur in ons land. In het continue krachtenspel tussen economie en natuur en onze wet- en regelgeving moeten beide belangen zo goed mogelijk tot hun recht komen. De vaak geldende gedachte is dat ruimtelijke ontwikkeling en ecologie niet gezamenlijk door één deur kunnen vanwege allerlei onduidelijke en ongrijpbare risico’s en onmogelijkheden die ecologie met zich meebrengt in de planvorming en tijdens de realisatie.

Van risico’s naar het benutten van kansen

Onze ecologen zoeken samen met u, binnen de kaders van de Wet natuurbescherming, de ruimte op om mogelijkheden en kansen te creëren zonder de ecologische waarden uit het oog te verliezen. We zijn betrokken en behartigen effectief en efficiënt uw belangen.

Juridische zekerheid

Denk bijvoorbeeld aan kansen ten aanzien van juridische zekerheid, waarbij wij inzicht geven in de speelruimte binnen het wettelijk kader. Hiervoor leveren we de volgende producten:

 • Quickscans flora en fauna;
 • Aanvullende soortonderzoeken en inventarisaties;
 • Effectenstudies op beschermde gebieden in het kader van Wet natuurbescherming of provinciaal beleid;
 • Mitigatie- en compensatieplannen;
 • Ontheffing- en vergunningaanvragen;
 • Ecologische werkprotocollen;
 • Inventarisatie beschermde houtopstanden (voormalige Boswet);
 • Bomeninventarisaties en bomen effect analyses.

Kwaliteitsimpuls aan uw plannen

Aveco de Bondt beschikt over jarenlange ervaring en brede kennis op het gebied van advisering in de ruimtelijke ordening. Hierdoor zien wij de praktische mogelijkheden voor het versterken van de ecologische waarden zodat een kwaliteitsimpuls aan uw plannen kan worden gegeven door:

 • Ecologische input bij aanbestedingen;
 • Inrichtings- en beheerplannen;
 • Duurzame en innovatieve toepassingen (BREEAM);
 • Ontwerpen van faunavoorzieningen (rasters en verbindingen).

Reductie faalkosten

Een betrouwbare planning is van het grootste belang voor een project en van invloed op het voorkomen van faalkosten. Door ecologie tijdig en gedegen in het proces mee te nemen, is hier veel winst te behalen. Naast genoemde adviesdiensten voorzien we u in:

 • In-situ ecologische projectbegeleiding en coördinatie;
 • Ondersteuning risico- en omgevingsmanagement.

Tevreden omgeving

Een succesvol project kan alleen plaatsvinden met een tevreden omgeving. Ecologie is doorgaans een ‘gevoelig’ onderwerp en verweven in een netwerk van belangenorganisaties, overheden en particulieren. Aveco de Bondt adviseert en ondersteunt bij communicatie omtrent thema’s als natuurwaarden, wetgeving, biodiversiteit, duurzaamheid, mitigatie en compensatie.

Een effectieve combinatie: expertise en pragmatische aanpak

Aveco de Bondt biedt u ondersteuning en advies in iedere projectfase, van planvorming, aanbesteding en ontwerp tot en met realisatie en beheer en onderhoud. Onze kracht ligt in de pragmatische aanpak waarbij wij onze expertise op het gebied van ecologie en wetgeving kunnen combineren met onze jarenlange ervaring in de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen voor zowel private als publieke partijen.

Netwerk Groene Bureaus

Aveco de Bondt is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en werkt volgens de door het Netwerk opgestelde richtlijnen en gedragscode.

Geïnteresseerd?

Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs wanneer u meer wilt weten over onze producten of diensten of wanneer u een specifieke vraag heeft met betrekking tot uw project of plan.

Projecten

Alle projecten
+