icon-arrow-right
HomeDiensten Geluid

Geluid

Geluid is van belang voor de realiseerbaarheid en continuïteit van menig plan en bedrijfsvoering. Niet in het minst vanwege de complexe en omvangrijke wet- en regelgeving voor onderwerpen zoals weg- en railverkeerslawaai, industrielawaai, bouwlawaai en de bouwakoestiek. Bij ons kunnen industrie en bedrijven, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en overheden terecht voor zowel korte vragen, een quickscan, maar ook voor uitgebreid geluidonderzoek.

Foto geluid Amstelveenlijn 1.jpg

Akoestisch onderzoek

Wij bieden een allround diensten op het gebied van geluid. Te denken valt aan het geven van advies, het uitvoeren van geluidmetingen en geluidberekeningen ten aanzien van:

 • Het geluid vanwege (spoor)wegen, bedrijven en industrieterreinen, in het kader van de Wet geluidhinder, Wet milieubeheer en in het kader van een goede ruimtelijke ordening;
 • Geluidemissie van bedrijven in het kader van de omgevingsvergunning en het Activiteitenbesluit milieubeheer;
 • Geluid tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden (bouwlawaai) in het kader van het Bouwbesluit en/of gemeentelijk geluidbeleid;
 • Het geluid in gebouwen, in het kader van het Bouwbesluit.

 

Wij voeren quickscans uit om de haalbaarheid van een plan inzichtelijk te maken en vroegtijdig aandachtspunten aan te geven. Hierbij zetten wij ook GIS in voor het verkrijgen en bewerken van data en het visualiseren van resultaten. Door middel van gedetailleerde berekeningen toetsen wij aan grenswaarden in het kader van planologische procedures en de aanvraag van de omgevingsvergunning.

 

Steeds weer constateren we dat het geluidbeleid van een gemeente een belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van een plan is. Hierin kunnen aanvullende criteria zijn opgenomen. Dit kan in geluidbelaste situaties bijvoorbeeld zijn dat woningen minimaal één geluidluwe zijde of buitenruimte dienen te hebben. Wij kunnen in het ontwerp van het plan of gebouw meedenken voor passende oplossingen. Onze expertise zetten wij in voor bestemmingsplannen, nieuwbouwplannen en transformatie van bestaande gebouwen.

Advisering voor bedrijven en industrie

De industriesector heeft op diverse manieren te maken met geluid en akoestisch onderzoek. Dit kan zijn bij oprichting, wijziging of uitbreiding, waarvoor een  omgevingsvergunning benodigd is, of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bovendien adviseren we over het toepassen van geluidbeperkende maatregelen.

Foto geluid meting 2.jpg

Bouw- en sloopwerkzaamheden

Voor het geluid dat ontstaat tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden zijn regels opgenomen in het Bouwbesluit. Daarnaast beschikken diverse gemeenten over eigen beleid specifiek gericht op bouwlawaai. Zowel in de voorbereiding van als tijdens de werkzaamheden bieden wij ondersteuning aan in de vorm van prognoseberekeningen en geluidmetingen. Hiermee beogen wij, samen met onze opdrachtgevers, om risico’s voor projecten zoveel mogelijk te beperken.

Diensten

Akoestisch onderzoek:

 • Wegverkeerslawaai;
 • Railverkeerslawaai;
 • Industrielawaai;
 • Bouwlawaai;
 • Bouwakoestiek.

Geluidmetingen:

 • Industrie en bedrijven;
 • Geluidwering, lucht- en contactgeluidisolatie;
 • Installatiegeluid.

Projecten

Alle projecten
+