icon-arrow-right
HomeDiensten Ontwerp GWW

Ontwerp GWW

Een goed doordacht ontwerp voor grond en wegen is van groot belang. Het draagt bij aan veilige provinciale wegen, doorstroming op rijkswegen en de bereikbaarheid van dorpskernen en industrieterreinen. Aveco de Bondt werkt samen met jou aan maakbare oplossingen die passen bij het doel van de verbinding.

Project N18_06

Planvorming

Onze ontwerpers en adviseurs passen hun creativiteit en vakkennis toe in grote en kleine projecten in de planvormingsfase. Wij verzamelen gegevens zoals klanteisen en grondgegevens en werken op basis hiervan geverifieerde en gevalideerde varianten  uit voor jouw asset. Hierbij houden we rekening met budget en levenscycluskosten.

Je wilt afgewogen keuzes maken. Veel onzekerheden in een project, komen voort uit de ondergrond. Aveco de Bondt voorziet je snel van betrouwbare gegevens over de ondergrond door inzet van nieuwe (3D)technieken en systemen. Met onze expertise op het gebied van 3D scanning en modelling en Bouw Informatie Management (BIM), brengen we raakvlakken in beeld en minimaliseren we deze onzekerheden.

Uitvoering: maakbaar en integraal ontwerp

Onze adviseurs en ontwerpers houden gevoel met de praktijk, ze zijn immers verantwoordelijk voor een maakbaar integraal ontwerp. Wij zijn dan ook actief betrokken in uitvoeringsprojecten. Binnen deze vaak complexe, multidisciplinaire projecten zijn wij als ontwerpleider de verbindende link met andere disciplines zoals kabels en leidingen, bouw en civiele kunstwerken. Aveco de Bondt is in opdracht van bouwers verantwoordelijk voor het opstellen, verifiëren en valideren van integrale ontwerpen op besteks- en uitvoeringsgereed niveau. Dit uit zich bijvoorbeeld in het uitwerken van slimme optimalisaties tot het opstellen van een grondstromenplan.

Verkeersveiligheidsaudit

Het ontwerp is het resultaat van compromissen, waarin belangen zijn afgewogen en waarbij de richtlijnen niet altijd houvast bieden. In een verkeersveiligheidsaudit toetsen onafhankelijke en gecertificeerde auditoren een infrastructureel ontwerp en/of de gerealiseerde infrastructuur op de verkeersveiligheid. Het gedrag van de weggebruiker en ontwerprichtlijnen zijn hierbij het kader.

 

Wat is een verkeersveiligheidsaudit?

Een verkeersveiligheidsaudit (VVA) is een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject. In alle fasen van het project, van schetsontwerp tot eerste gebruik. De verkeersveiligheidsaudit geeft een gedetailleerd overzicht van de onveilige kenmerken van een weginfrastructuurproject.

Human factors

Human factors is kort gezegd de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Het omvat onderwerpen als ergonomie, (mentale) werk- of taakbelasting, menselijke fouten, productontwerp en menselijke capaciteiten. De human factors geven als aanvulling op de verkeerskundige kennis meer inzicht in de menselijke maat.

- Wat kunnen weggebruikers wel en wat niet?

- Welk gedrag mag je verwachten op basis van het voorliggende ontwerp?

Onze auditoren zijn opgeleid om te beoordelen of bij uw infrastructurele project naast de ontwerprichtlijnen ook rekening is gehouden met ‘de factor mens’.


Welke projecten

Een verkeersveiligheidsaudit is een verplichting voor reconstructie en nieuwbouw aan rijkswegen. Maar steeds meer wegbeheerders kiezen ervoor om hun projecten te laten auditeren. Naast een objectieve beoordeling geeft een onafhankelijke audit inzicht in het gebied van verkeersveiligheid voor alle stakeholders van een project waarmee de dialoog kan worden aangegaan. Het resultaat is dat er bewuste keuzes worden gemaakt. Aveco de Bondt beschikt over gecertificeerde auditors voor zowel het rijkswegennet als het onderliggend wegennet.


Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van bovengenoemde contactpersonen in jouw regio.

+