icon-arrow-right
HomeDiensten Oppervlaktewater

Oppervlaktewater

Vanwege de klimaatverandering ontstaan steeds vaker extreme buien en langdurige droge periodes. Het is zaak om hier in een vroeg stadium op voorbereid te zijn. Het ontwerpen, inrichten en beheren van oppervlaktewater speelt een belangrijke rol in het verwerken van neerslagoverschotten en het opvangen van neerslagtekorten. De Kaderrichtlijn Water vereist tevens dat oppervlaktewater en haar omgeving aan de kwaliteitseisen voldoen. Eén van de uitdagingen waar onze opdrachtgevers voor staan, is het combineren van een effectieve oplossing met een efficiënt ruimtebeslag.

Dienst Oppervlaktewater_Project_Veessen Wapenveld 4.jpg

Ruimtelijke plannen

Bij plannen waar een bestaande groene inrichting deels of geheel wordt verhard, schrijft een waterschap vaak een compensatie voor. Deze compensatie betreft de aanleg van oppervlaktewater ter grootte van een percentage van de toename in verhard oppervlak. Projectontwikkelaars en particulieren moeten hiervoor in overleg met het waterschap. Aveco de Bondt begeleidt de betrokken partijen in dit proces. Het resultaat is een soepel vergunningstraject, waarbij het functioneren en de kwaliteit van het bestaande watersysteem in acht wordt genomen. Naast deze begeleiding maken onze adviseurs met een modelstudie of ander onderzoek inzichtelijk wat het effect is van een ruimtelijk plan op de bestaande situatie.

Beheer oppervlaktewater

Oppervlaktewaterbeheer omvat het reguleren, monitoren en toetsen van waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterveiligheid. Overheden, die de verantwoording voor deze taak dragen, hanteren verschillende documenten, besluiten en richtlijnen om oppervlaktewaterbeheer uit te voeren. Wanneer ontwikkelingen in een beheersgebied (grote bouwprojecten of nieuwe landelijke- en Europese regelgeving) doorgang vinden, wordt vaak een verhoogde inzet van de betreffende overheid gevraagd. Wij kunnen in dit geval de overheden ontzorgen, door het leveren van kennis en capaciteit op het gevraagde vakgebied.

Ontwerp

Het inrichten van een functioneel oppervlaktewatersysteem vraagt om modellering en ontwerp van watergangen, retentiegebieden en bijbehorende kunstwerken. We richten het systeem zo in dat goed oppervlaktewaterbeheer kan worden toegepast. Hieraan liggen vaak gebiedsstudies, variantenstudies en esthetische afwegingen ten grondslag. Wij beschouwen hierbij niet alleen het theoretisch model, maar gaan in gesprek met de beheerder over de gewenste beheer en onderhoudsstrategie. Aveco de Bondt ontwerpt met de praktijk voor ogen en soms met de klei aan onze laarzen. We weten wat een bouwonderneming kan maken, maar kennen ook de achtergrond van de eisen van opdrachtgevers. Zo komen we samen op duurzame en praktische oplossingen.

Diensten

We zijn Rijkswaterstaat, waterschappen, projectontwikkelaars en bouwondernemingen van dienst met ondermeer: 

  • Opstellen peilbesluiten;
  • Opstellen gebiedsmodellen;
  • Opstellen waterbeheerplannen;
  • Ontwerp meetnetten oppervlaktewater en grondwater en verwerken gegevens;
  • Waterkwaliteitsvraagstukken;
  • Ontwerp natte natuurgebieden;
  • Ontwerp retentiegebieden;
  • Toetsen watersysteem;
  • Uitvoeren peilbeheer;
  • Onderzoek schadegevallen.

Projecten

Alle projecten
+