icon-arrow-right
HomeDiensten Stedenbouw en planologie

Stedenbouw en planologie

De ruimte in Nederland is beperkt. Hierdoor kent elke hectare vele functies en gebruikers die elkaar soms versterken, maar elkaar ook kunnen belemmeren. Wanneer u binnen deze beperkte ruimte een initiatief wilt ontwikkelen (woningbouw, utiliteitsbouw of infrastructuur), moet u vele zaken afwegen, onderzoeken en afstemmen. De planologen van Aveco de Bondt wegen bij elk initiatief, van klein tot groot, voor u alle belangen, wettelijke kaders en milieuaspecten.

Dienst_Stedenbouw en Planologie _ 1.jpg

Aveco de Bondt werkt met opdrachtgevers in zowel de publieke als private sector. Onze integrale aanpak en pragmatische werkhouding dragen bij aan het sneller en (financieel) efficiënter realiseren van uw project.

Integraliteit loont

De beperkte ruimte in Nederland heeft ervoor gezorgd dat in vele wetten is vastgelegd wat wel en wat niet mag. Dit alles in het kader van een goede ruimtelijke ordening. In de toekomstige Omgevingswet worden de verschillende wetten gebundeld, maar blijft het belang van een integraal afgewogen ontwikkeling voorop staan. Dit vraagt om een doordachte en integrale visie op ruimte, milieu en duurzaamheid. Onze adviseurs analyseren financiële, functionele, ruimtelijke, technische en locatiespecifieke aspecten. We bepalen de haalbaarheid van uw plan en zorgen voor breed draagvlak.

Meerwaarde: van initiatief tot realisatie

Aveco de Bondt is uw partner in alle fases van een gebiedsontwikkeling. We zorgen voor een procesversnelling en het verkrijgen van draagvlak en adviseren over verschillende milieuaspecten. Een juiste conditionering van een project is hierbij essentieel. In de initiatieffase maken we risico’s en ook kansen inzichtelijk. Hierdoor kunt u een plangebied zo optimaal mogelijk inrichten en ontstaat vroegtijdig inzicht in procedurele risico’s en kosten. In de planvormingsfase kunnen onze planologen (samen met collega-specialisten op andere vakgebieden) de volgende werkzaamheden uitvoeren of coördineren:

  • Opstellen bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing (Wet algemene bepaling omgevingsrecht);
  • Begeleiden bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Opstellen planschaderisico analyses;
  • Uitvoeren van verschillende milieuplanologische onderzoeken, o.a.: akoestiek, externe veiligheid, ecologie en flora en fauna, water, luchtkwaliteit, verkeer en parkeren, bodem, MER beoordeling, milieuzonering.

Stedenbouw

In samenwerking met onze dochteronderneming Compositie 5 Stedenbouw (C5S) uit Breda adviseert en ondersteunt Aveco de Bondt u bij het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen, masterplannen, structuurvisies en inrichtingsplannen. We kunnen u volledig ontzorgen bij uw plannen. Van een ontwerp en risicoscan, tot aan milieuonderzoeken, bestemmingsplan en de vergunningencoördinatie.

+