icon-arrow-right
HomeDiensten Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte vastgesteld hebben.

Wij helpen u op weg met uw transitievisie warmte en zetten de route naar realisatie uit. Met kennis van de daadwerkelijke uitvoering wordt de visie financieel en technisch uitvoerbaar. Iets wat in de wereld van de duurzaamheid nogal eens vergeten wordt. Hoe we dat doen staat in onderstaand stappenplan.

1. Verkenning

Wat is de huidige stand van zaken in uw gemeente qua verduurzaming, gasloos maken? Dit brengen wij in beeld om tot een realistisch plan van aanpak te kunnen komen.

We letten hierbij op lopende projecten, aanwezigheid van bestaand beleid of initiatieven vanuit de samenleving of het bedrijfsleven.

Ook wordt de meer fysieke situatie bekeken. We inventariseren gegevens van de wijken, in de vorm van data en vanuit de startanalyse van PBL. We doen dit bewust vroeg in het traject om alle gegevens beschikbaar te hebben en om het plan van aanpak te kunnen onderbouwen met betrouwbare informatie.

2. Plan van aanpak

Wat gaan we doen, hoe doen we dat, met wie en wanneer? Dat staat in het plan van aanpak. Hierin leggen we ambities vast, de planning en de organisatie.

Onderdeel van het PvA is een participatieplan.

3. Kansenscans en oplossingsrichtingen

Vanuit de verkenning is veel informatie beschikbaar. Met de richting die het plan van aanpak geeft maken we kansenscans voor verschillende oplossingsrichtingen. Dit leidt tot een aantal scenario’s die tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Ook wordt hier duidelijk welke wijken het eerst aan de buurt zijn. Er wordt gekeken welke wijken prioriteit krijgen. Dit kan ook betekenen dat er direct met die uitvoeringsplannen gestart kan worden. Het kan zelfs dat in een aantal wijken die uitvoering al gestart is. Daar sluiten de oplossingsrichtingen dan op aan.

4. Afstemming met regio (RES) en draagvlak en extern

De oplossingsrichtingen worden besproken met diverse (strategische) stakeholders. Ook het participeren hoort hierbij, hoewel participatie vanaf de verkenning de volle aandacht krijgt. In deze fase worden feitelijk de keuzes gemaakt uit de scenario’s die zijn opgesteld.

5. Opstellen transitievisie warmte

We schrijven en verbeelden de gekozen oplossingen richting een gasloze buurt, wijk,  gemeente of regio. Dit biedt voldoende onderbouwde koers richting een gasloze omgeving. Onderbouwd op het vlak van technische mogelijkheden, inpassing in de bodem, kosten en gedragen onder de stakeholders. En afgestemd op het vervolgtraject van de wijkuitvoeringsplannen. Dit houdt dus in dat er een uitvoeringsstrategie opgenomen wordt almede een planning voor de wijken.

6. Vaststellen transitievisie

We stoppen pas als de visie is vastgesteld. Onze procesmanagers, maar ook de inhoudelijke experts zijn beschikbaar om toelichting te geven aan colleges, raadscommissies of de gemeenteraad. Samen met u, want wij doen dit samen.  

+