HomeDiensten Wegbouwkundig onderzoek en advies

Wegbouwkundig onderzoek en advies

Veranderingen in de markt, waaronder nieuwe contractvormen, leiden tot een toenemende vraag naar (controle)metingen aan wegverhardingen. Bij het wegenonderhoud en bij de nieuwe aanleg van asfaltverhardingen komt de verantwoordelijkheid steeds meer te liggen bij de opdrachtnemer. De wegenbouwer moet aantonen dat de weg voldoet aan de geëiste kwaliteit. Ook de wegbeheerders zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor een veilig wegdek en daarmee de verkeersveiligheid.  Aveco de Bondt ondersteunt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers met specialistische, doelmatige diensten en deskundige adviezen.

Valgewichtdeflectiemetingen.jpg

Aanleg nieuwe wegen, wegonderhoud en reconstructies

Een goed overwogen en verantwoorde aanleg, reparatie of vervanging van wegverhardingen is de basis van een functionele en veilige weg. Scheurvorming, spoorvorming, rafeling en andere schade moeten zo effectief mogelijk worden voorkomen. De investering in gedegen onderzoek en advies op wegbouwkundig gebied betaalt zich voor u als opdrachtgever in de meeste gevallen ruimschoots terug. Op grond van inventarisaties, valgewichtdeflectiemetingen, weginspecties en specifieke studies adviseren we u over diverse verhardingsconstructies. Hieruit volgen de materiaalkeuze (elementen, asfalt- of betonverharding), alternatieven voor de wegfundering en advies over het hergebruik van (alternatieve) materialen. Deze werkwijze hanteren we zowel voor nieuw werk als voor onderhoud en reconstructie.

We werken voor:

 • Bouwbedrijven en private partijen;
 • Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.

We zijn uw partner voor:

 • Valgewichtdeflectiemetingen. Hiermee bepalen we de draagkracht en de restlevensduur van de weg.
 • Dynamische plaatbelastingsproef. Hiermee bepalen we de stijfheid van de onderbouw (ondergrond + zandbaan + fundering).
 • Asfalt- en constructieboringen. Deze geven een nauwkeurig beeld over de opbouw van de verhardingsconstructie en- of funderingsopbouw.
 • Visuele inspecties. We leggen de ernst en omvang van de schades aan verhardingen vast, e.e.a. conform de CROW methodiek.
 • Radarmetingen. T.b.v. indicatieve bepaling asfalt(laag)- funderings- en zanddikte en holle ruimte tussen asfalt en funderingen.
 • Laboratorium onderzoek. PAK, DLC en HPLC zijn begrippen die bij deze onderzoeken horen die we voor u kunnen uitvoeren.
 • Milieukundige onderzoeken. Milieukundige samenstelling van de ondergrond, bijvoorbeeld in combinatie met asfalt- en constructieboringen.
 • Toetsingsprocedures. Na realisatie van het project toetsen we ( maken we aantoonbaar) aan de hand van het ontwerp, laagdiktes en laagstijfheden.
 • Verhardingsadvies.  Zowel t.b.v. onderhoud aan uw elementen- en of asfaltverhardingen of nieuwbouwconstructies.
Aveco-de-Bondt-V&A-26_Boorwagen.jpg
Boorwagen Aveco de Bondt

Projecten

Alle projecten
+