icon-arrow-right
HomeDiensten Wijkuitvoeringsplannen

Wijkuitvoeringsplannen

In 2050 moeten alle woningen van het aardas af zijn en een deel al in 2030. Wat we daarvoor concreet gaan doen en op welke plek,  staat in een wijkuitvoeringsplan. Een integraal ontwerp van de wijk, waarin de oplossingen voor de warmtetransitie zijn meegenomen.

Wijkuitvoeringsplannen

Wijkuitvoeringsplannen vormen de schakel tussen transitievisie warmte (TVW) en de daadwerkelijke uitvoering om tot de gestelde doelen te komen. Dit betekent dat er veel informatie beschikbaar is vanuit de transitievisie warmte en wijkinformatie. Hiermee gaan we richting een schetsontwerp. Maar dat doen we niet alleen voor energie, het is een integraal ontwerp, zoals we dat altijd al doen. Hierbij houden we in de eerste plaats rekening met de bewoners en andere belanghebbenden in de betreffende wijk.

Een ander kernmerk van de integrale aanpak is dat we alle fysieke en sociale aspecten meenemen die er spelen in de wijk om tot een toekomstbestendige oplossing te komen. Als we dan toch van het gas af gaan, laten we dan de andere issues ook meenemen. Juist omdat wij kennis hebben van de uitvoering in de wijken, kunnen we een haalbaar en uitvoerbaar integraal ontwerp maken.

Stappenplan wijkuitvoeringsplan

Er zijn 5 stappen om te komen tot een wijkuitvoeringsplan:

  1. Een integrale wijkaanpak
  2. Een integraal schetsontwerp
  3. Kostenraming
  4. Een uitvoeringsstrategie
  5. Vervolg richting realisatie

 

Hieronder zijn de stappen genoemd die wij samen met u nemen om tot een wijkuitvoeringsplan te komen.

1. Een integrale wijkaanpak

We starten met een integrale analyse van verschillende bouwstenen. Door deze brede analyse zijn wij in staat om lopende of geplande werkzaamheden te integreren in onze aanpak. Op die manier creëren we meekoppelkansen. Zie hiervoor onderstaande afbeelding.

 

In deze fase doen we ook de stakeholderanalyse en starten we met de participatie.

Uiteindelijk stellen voor elke bouwsteen, en dus voor alle bouwstenen samen, een programma van eisen op.

Proces wijkuitvoeringsplan jpg

2. Een integraal schetsontwerp

Onze stedenbouwkundigen, landschappers, infra specialisten, assetmanagers en omgevingsmanagers maken samen met de belangrijkste belanghebbenden een integraal schetsontwerp voor de wijk.

3. Kostenraming, ook maatschappelijke kosten

Naast gedetailleerde ramingen zijn we in staat om in een schetsontwerp fase een raming af te geven waarmee de besluitvorming rondom het vervolgproces ondersteund wordt. We kunnen voor elke projectfase een (SSK)raming opstellen.

4. De uitvoeringsstrategie

Aan de hand van het ontwerp, de ramingen maar ook vooral vanuit de participatie en stakeholdermanagement wordt een uitvoeringsstrategie opgesteld. Vanzelfsprekend met een planning en het benutten van de meekoppelkansen, maar ook de verschillende stakeholders en hun eigen planningen. Hier komt onze kennis van de uitvoering enorm van pas.

5. Vervolg richting realisatie

Wij zijn niet alleen in staat om het wijkuitvoeringsplan op te stellen, maar ook om deze tot uitvoering te brengen. Die kennis van de uitvoering komt in elke stap van deze aanpak van pas. Vanuit het opgestelde schetsontwerp werken we verder via een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Wij kennen verschillende typen bestekken en contactvormen om tot realisatie te komen.

 

Deze aanpak leidt tot:

- een gedragen en uitvoerbaar ontwerp voor de wijk

- beperking in overlast door een écht integrale benadering

- meerwaarde door een zorgvuldig participatieproces

- een toekomstbestendige en leefbare wijk

+