HomeKwaliteitIntegriteit

Integriteit

Integriteit is binnen Aveco de Bondt compromisloos. Integer handelen is niet slechts wenselijk, het is noodzakelijk en van cruciaal belang voor het behouden van het vertrouwen van opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, kredietverstrekkers en medewerkers in Aveco de Bondt. Dit thema verdient dan ook blijvende aandacht. Aveco de Bondt hanteert de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden en de nationale en internationale wet- en regelgeving als uitgangspunt voor haar dagelijks handelen. Dit geldt in het bijzonder bij de verwerving en uitvoering van opdrachten.

 

Kwaliteit_Integriteit_1.jpg

Gedragscode

Hoe verweven we integriteit in ons dagelijks handelen? De overkoepelende gedragscode van VolkerWessels geeft antwoord op deze vraag. Deze gedragscode bestaat uit de gedragsnormen van Aveco de Bondt en is afgestemd op de gedragscode van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). De code vervult een praktische rol bij onze dagelijkse bedrijfsvoering zodat iedereen binnen Aveco de Bondt en het VolkerWessels concern de regels naleeft.

Melden vermoeden van misstanden

De gedragscode geeft  alle medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers handvatten om professioneel en integer te handelen.

Wij willen dat al onze medewerkers in een omgeving kunnen werken die vrij is van discriminatie en illegaal of onethisch handelen. De procedure ‘Melden Vermoeden van Misstanden’ biedt de mogelijkheid aan opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) Aveco de Bondt. Met vermoedens van ernstige misstanden wordt bedoeld:

  • ongewenste omgangsvormen (zoals, discriminatie, racisme, seksuele of andere vormen van intimidatie);
  • fraude, diefstal,  corruptie, omkoping, misbruik van Aveco de Bondt bezittingen voor persoonlijke doeleinden;
  • misbruik van alcohol of drugs etc.

Proces

Het proces is als volgt:

  • De melder die een vermoeden van misstand wil melden, wordt aangemoedigd om eerst de betreffende collega hier direct zelf op aan te spreken;
  • Als dit niet kan, is het advies de zaak met de direct leidinggevende van de melder op te nemen;
  • Daarna is er de interne Compliance Officer, voordat de melder gebruik maakt van de vertrouwenslijn;
  • De vertrouwenslijn is bedoeld als uiterste hulpmiddel als er verder geen andere middelen meer voorhanden zijn om de zaak aan te kaarten of als de melder volledig anoniem wil blijven.

Het melden van vermoedens van misstanden kunt u anoniem doen bij een extern bureau dat de melding doorgeeft aan de Centrale Compliance Officer van VolkerWessels. Deze doet onderzoek naar de melding en zorgt voor terugkoppeling naar de melder. Deze melding kunt u doen via de website van speakupfeedback. De toegangscode bij deze site is 62397.

+