icon-arrow-right

Water

Bouwend en innoverend Nederland vraagt meer dan ooit om doordachte oplossingen voor het waterbeheer. Naast leefbaarheid en waterveiligheid speelt kostenefficiency een belangrijke rol. Samen met onze klanten dragen onze wateradviseurs in nauw overleg met u creatieve, effectieve en maakbare oplossingen aan.

Onze opdrachtgevers worden door de klimaatveranderingen en de bodemdaling steeds meer geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast, verzilting en zoetwatervoorziening. In Nederland én wereldwijd. Actuele thema’s als de Klimaat Adaptieve Stad, de zorg voor voldoende zoet water en het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) verdienen alle aandacht.

Perspectief van de beheerder

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van stedelijke vernieuwing, een dijkversterking of aanpassingen in het watersysteem? Of wilt u advies hoe om te gaan met grondwater bij grote infrastructurele werken? We brengen dit helder voor u in kaarten en zetten hierbij eigentijdse methoden en technieken in zoals GIS, BIM en 3D modellen. Hierdoor kunt u vanuit duidelijke vertrekpunten goed afgewogen beslissingen nemen die kunnen rekenen op een breed draagvlak. We zorgen ervoor dat de uit te voeren projecten op een goede manier worden geregistreerd, zodat u als beheerder alle relevante informatie direct op orde hebt. We benaderen vraagstukken niet alleen vanuit theoretische kennis, maar vooral ook vanuit het perspectief van de beheerders en de omgeving.

Onze diensten

We zijn u graag van dienst op het gebied van o.a. :

  • Waterveiligheid;
  • Geohydrologie;
  • Revitalisering van het stedelijk water en riolering + vervangingsvraagstukken;
  • Oppervlaktewater;
  • Proces –en projectmanagement;
  • Integraal projectmanagement voor water- en dijkversterkingsopgaven (technisch management, omgevingsmanagement en contract- en risicomanagement).

Specialisten in water

Onze adviseurs zijn specialisten Water. Ze zijn intensief bezig met watervraagstukken en de interactie met de omgeving. Het team is een bijzondere combinatie van zeer ervaren senioren, gedreven adviseurs en leergierige junioren met een achtergrond bij bouw- en infraondernemingen, gemeenten, waterschappen en ingenieursbureaus. Dit levert kwaliteitsproducten op die niet alleen theoretisch goed onderbouwd zijn, maar ook getoetst zijn aan de praktijk. Resultaat: oplossingen die technisch uitvoerbaar en beheer(s)baar zijn.

Referenties

Alle projecten
+