icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Klimaatadaptatie stedelijk watersysteem

Door klimaatverandering moeten bestaande en nieuwe gebieden klimaatbestendig worden ingericht. Die aanpassingen hebben invloed op watersystemen, maar ook op gebouwen, groen, wegen, funderingen en de ondergrond. Hoe creëer je een gezamenlijke en effectieve klimaatadaptieve aanpak? Daar helpen wij bij.

dr. Lieselotte  Tolk
dr. Lieselotte Tolk
Toekomstbestendige-gebieden-wijken

Van inzicht naar concreet en klimaatbestendig watersysteem

Het klimaatbestendig inrichten van een bestaande of nieuwe wijk werkt alleen met een gezamenlijke aanpak van alle elementen: watersystemen, gebouwen, (ondergrondse) infrastructuur en groen. Wij helpen opdrachtgevers met het in beeld brengen van het watersysteem en de wateropgaven en vertalen deze naar een gezamenlijke klimaatbestendige aanpak. Voor hele regio’s, maar ook voor specifieke buurten of panden.

Droogtestudie Aveco de Bondt.jpg

We ondersteunen bij:

 • Effectstudies en droogtestudies
 • Waterbalansmodellering en 1D-2D modellering
 • Berekeningen en visualisatie hittestress, water op straat en grondwater (Tygron)
 • Modellering riool, grondwater, oppervlaktewater en stroming over maaiveld (SOBEK2, Infoworks ICM, MODFLOW, HEC-RAS, D-Hydro)
 • Actualiseren en verdiepen van klimaatstresstesten, klimaatdialogen en programmaplanning
 • Opstellen van de klimaatuitvoeringsagenda’s
 • Actief betrekken stakeholders bij plannen (bewoners en bestuur)
 • Afdelingen ondersteunen bij de verbinding tussen klimaatadaptatie en andere thema’s:  energietransitie, vergroening en mobiliteit
 • Vastleggen van klimaatnormen en randvoorwaarden in beleid, programma’s, vergunningen en bestemmingsplannen
 • Ontwerpen van klimaatmaatregelen en klimaatbestendige wijken van schetsontwerp (SO) naar definitief- (DO) en uitvoeringsontwerp (UO) en bestek.
‘Is de ruimte krap? Dan zoeken we naar creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld het tegengaan van wateroverlast én droogte door wadi’s te combineren met actief grondwaterpeilbeheer.’
Lieselotte Tolk
overleg-saneringsonderzoek

Onze klimaatadaptieve aanpak

Voor de ontwikkeling van een klimaatadaptieve aanpak, zowel voor een nieuwe als bestaande situatie, volgen we in grote lijnen de volgende stappen:

 • Stap 1. We starten met het ophalen en vormen van alle ambities, belangen en wensen. Daarbij letten we vooral op eventuele tegenstrijdigheden, zoals tussen droogte en wateroverlast.
 • Stap 2. Voor het gebied, de wijk of het pand maken we de wateropgaven inzichtelijk via data-analyses en eventueel verdiepende modellering. We brengen het watersysteem inclusief de ondergrond samenhangend in kaart en ook de problemen, knelpunten en risico’s. Zo zien we waar mogelijkheden zijn voor wateropslag, afgestemd op het grondwater en groen.
 • Stap 3. Vervolgens maken we gezamenlijk scherpe keuzes bij tegenstrijdige ruimtelijke belangen en bedenken we creatieve oplossingen en maatregelen. Deze ideeën vertalen we naar een concreet ontwerp en leggen dit voor. Dit is ook een goede basis voor een watertoets.
 • Stap 4. Na akkoord helpen we om draagvlak te krijgen voor de plannen, door de ontwerpen met goede onderbouwing te presenteren aan bijvoorbeeld omwonenden, bevoegd gezag en bestuur.
 • Stap 5. We evalueren of de maatregelen ook écht bijdragen aan klimaatadaptatie.
Integrale modellen water Aveco de Bondt Tygron.PNG
Tygron

Modellering en actiekaarten

Voor de verzameling van data en informatie maken we gebruik van verschillende methodes. Zo gebruiken we watersysteemkaarten om inzicht te krijgen in de ruimte boven en onder de grond voor de opslag van water. Met gedetailleerde riool- en oppervlaktemodellen (bijvoorbeeld Tygron en Infoworks) geven we inzicht in de mogelijke risico’s van waterophoping en overlast. Natuurlijk berekenen we ook de grondwatereffecten. De gecombineerde oplossingsrichtingen voor grondwater, hitte en wateroverlast brengen we in beeld via onze Urban Water Planner.

 

Tygron modellering water aveco de bondt.jpg

Wat levert dat op?

 • Inzicht in risico’s en oplossingsrichtingen
 • Belangrijke input en basis voor concrete gebiedsontwerpen
Wil jij meer weten over klimaatadaptatie stedelijk watersysteem? Neem contact op met onze expert!
dr. Lieselotte  Tolk
dr. Lieselotte Tolk
Senior projectleider Waterveiligheid en Geohydrologie
T +31 6 109 14 315
l.tolk@wareco.nl

Deze dienst valt onder ons programma