icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Planfase waterveiligheidswerken

De veiligheid van dijken is belangrijk voor iedereen in Nederland. Wij helpen bij het vaststellen van een voorkeursvariant, een goedkeuring van het projectplan en alle daarbij horende vergunningen.

ing. Martin  Schepers MPM
ing. Martin Schepers MPM
planfase-waterveiligheid

Planuitwerkingsfase: vaststellen voorkeursvariant

Waterveiligheidsprojecten worden via de MIRT-systematiek opgepakt. Deze kent drie fasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. Na de verkenningsfase begeleiden we opdrachtgevers zoals het Rijk en Waterschappen om vanuit een voorkeursalternatief de uiteindelijke voorkeursvariant vast te stellen: de planfase. Dit is een publiekrechtelijk besluit en bestaat in de meeste gevallen uit het goedkeuren van het projectplan Waterwet. Om dit besluit te kunnen nemen is er soms nog een nadere technische uitwerking nodig, afgestemd met de omgeving. Daar zorgen wij dan voor.

waterveiligheid-overlegstructuur

Hoe pakken we waterveiligheid aan?

Met het voorkeursalternatief uit de verkenningsfase als basis gaan we in deze fase het project nader uitwerken. Voordat er een officieel projectbesluit genomen kan worden, moeten de contouren van de versterkingsopgave en de inpassingen gedetailleerd zijn uitgewerkt. We stellen factsheets op voor elk document of product en leggen vast hoe we deze fase aanpakken en welk resultaat verwacht mag worden. In deze fase wordt vanuit uitvoeringskennis gekeken naar de maakbaarheid en kansen voor innovatieve oplossingen. Er wordt een ontwerp gemaakt en deze wordt geanalyseerd en gedeeld met de omgeving. Daarna volgt de definitieve besluitvorming.

Onderwerpen

We ondersteunen op de volgende onderwerpen:

  • RO-procedures
  • Vergunningen en ontheffingen
  • Strategisch omgevingsmanagement
  • Omgevingswijzer
  • Ambitieweb als communicatietool
  • C02-prestatieladder
  • Contractvorming (UAV-UAV-gc)
‘Onze hands-on mentaliteit zorgt voor korte lijnen en heldere, duidelijke afspraken en verwachtingen.’
Martin Schepers

Ambities en milieukosten

In de planfase worden met behulp van het Ambitieweb de ambities bijgesteld. Bij de uitvraag kan gebruik worden gemaakt van de CO2-prestatieladder. De milieukosten van het materiaalgebruik kunnen met behulp van DuboCalc in kaart worden gebracht. Wij toetsen oplossingen met de MKI methode op duurzaamheid en circulariteit. Zo vinden we totaaloplossingen die niet alleen de waterveiligheid verbeteren maar ook de waterbalans positief beïnvloeden.

 

Overheden en betrekken stakeholders

De planfase is bij uitstek de fase waarin de samenwerking tussen diverse overheden voor de planproducten tot uiting komt. Ook de stakeholders zoals kabel- en leidingbeheerders worden door ons intensief betrokken. Hier brengen we de inzichten en opbrengsten uit onder meer de projectoverstijgende verkenningen tot uitvoering.

Vergaderen

Korte lijnen en duidelijke afspraken

Onze mensen werken nauw samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij weten wat er speelt aan beide zijden van de tafel en zijn in staat om in de diverse samenwerkingsvormen op passende wijze verbindingen te leggen en te onderhouden. Onze hands-on mentaliteit zorgt voor korte lijnen en heldere, duidelijke afspraken en verwachtingen.

Wat levert dat op?

Vastgestelde voorkeursvariant als basis voor de realisatie van verbeterplannen. Ook helpen we bij de uitvoering van de voorkeursvariant en het plan: de realisatiefase.

Hulp nodig bij het vaststellen van een voorkeursvariant en planvorming? Neem contact op met onze expert!
ing. Martin  Schepers MPM
ing. Martin Schepers MPM
Leading Expert Waterveiligheid
T +31 6 183 00 339
mschepers@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma