icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Verkenningsfase waterveiligheidswerken

De veiligheid van dijken is belangrijk voor iedereen in Nederland. Wij adviseren bij het in kaart brengen van de versterkingsopgaven voor waterkeringen en ontwerpen voorkeursalternatieven.

ing. Martin  Schepers MPM
ing. Martin Schepers MPM
Consultancy-adviezen-waterveiligheid

Verkenningsfase

Als blijkt dat een waterkering niet aan de veiligheidseisen voldoet, moet er een herstel- of versterkingsplan komen. Grote waterveiligheidsprojecten worden via de MIRT-systematiek opgepakt, voor minder ingrijpende versterkingen is een projectplanfasering voldoende. De MIRT-systematiek kent drie hoofdfasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. We begeleiden diverse opdrachtgevers, zoals het Rijk en Waterschappen, met de verkenningsfase om samen een gedragen voorkeursalternatief voor te bereiden en vast te stellen.  

programma-waterveiligheid-keringen

Voorkeursalternatief

Het doel van de verkenning bij projecten is het komen tot een vastgesteld en gedragen voorkeursalternatief (VKA) dat recht doet aan de verschillende belangen. Daarbij spelen naast waterveiligheid, duurzaamheid, kosten en draagvlak in de omgeving ook uitvoerbaarheid, vergunbaarheid en beheerbaarheid een belangrijke rol. De verkenningsfase van elk project kent twee aandachtsvelden: de waterveiligheidsopgave van de kering zelf en de ruimtelijke context waarin deze opgave plaats zal vinden: de omgevingsopgave.  

projectleider-waterveiligheid

Hoe pakken we de verkenningsfase aan?

Met een integrale uitwerking van de opgave. Simpel waar het kan, complex waar het moet. Met vroege digitale kans- en risicoscans en gebiedsanalyses brengen we de ruimtelijke context passend in beeld. Daarmee brengen we de gevolgen en mogelijkheden van de waterveiligheidsopgave voor het gebied inzichtelijk en geven we advies en sturing aan de oplossingsrichtingen.  

‘Van toegepast wetenschappelijk onderzoek en beleid tot aan de uitvoering en praktijk. We beheersen het hele palet.’
Martin Schepers
ontwerp-verkenningsfase

Het ontwerpproces in de verkenningsfase

Het ontwerpproces vindt plaats op verschillende niveaus:

  1. Systeem (keuze inrichting traject);
  2. Traject (keuze projecten);
  3. Project (keuze oplossing);
  4. Doorsnede (dimensioneren oplossing per vak);
  5. Uitvoering (keuze uitvoeringsmethode).

Daarbij werken we van grof naar fijn in een vast ritme. Continu maken we samen met de opdrachtgever keuzes en evalueren we deze. Zo komen we tot de best passende oplossing(en).

waterveiligheid-overlegstructuur

Ontwerpopgave

Voor de ontwerpopgave kijken wij naar drie hoofdaspecten: waterveiligheidsopgave, de inpassingsopgave en de gebiedsopgave. Als de veiligheid onder de maat is, werken we aan reële oplossingen om de waterveiligheid weer op niveau te brengen. We bedenken een oplossing waar de klant het meest mee geholpen is en mee verder kan. Bijvoorbeeld een hogere of dubbele dijk of een voorland dat de golfoploop dempt. Hierbij kijken we niet alleen naar de investering in het hier en nu, maar berekenen ook de Total Cost of Ownership / levensduurkosten.

‘Oplossingen worden continu getoetst op maakbaarheid, beheerbaarheid, vergunbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en circulariteit.’
Martin Schepers
beheer-waterveiligheid

Passend in de omgeving

Dijkversterkingen kunnen een groot effect hebben op het (stedelijke) landschap. Daarom moeten deze zorgvuldig worden ingepast. Dit is specialistisch werk. Hierin werken we samen met gerenommeerde landschapsarchitecten. We ondersteunen dit met onze digitale Geoweb tools. Ook nemen we gebiedsontwikkelingen en de daarbij horende doelen mee in onze ontwerpen, zoals het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Verkenningsfase_ambitieweb_2

Verlagen milieubelasting

Onze ontwerpen zijn erop gericht om de milieubelasting te verlagen. In de verkenningsfase werken we met de Omgevingswijzer, zo weten we op welke duurzaamheidsthema’s winst te behalen is. Met behulp van het Ambitieweb formuleren we ambities en onderzoeken we kansen. Wij toetsen onze oplossingen met de MKI-methode op duurzaamheid en circulariteit. We zoeken naar totaaloplossingen die niet alleen de waterveiligheid verbeteren maar ook de waterbalans positief beïnvloeden. Ook willen we zo min mogelijk grond onnodig verplaatsen en integreren we het gebruik van gebiedseigen materialen in onze oplossingen.

Wat levert de verkenningsfase op?

Een voorkeursalternatief voor dijkversterking of herstel, uitgewerkt in concrete ontwerpen. Die afgestemd zijn op de omgeving en gebiedsontwikkelingen.

 

De plannen uitvoeren?

Ook helpen we bij de uitvoering van de ontwerpen: de planuitwerkingsfase. We stellen projectplannen op het voor het versterken van de dijken.

Hulp nodig bij de verkenningsfase en het vaststellen van voorkeursalternatieven? Neem contact op met onze expert!
ing. Martin  Schepers MPM
ing. Martin Schepers MPM
Leading Expert Waterveiligheid
T +31 6 183 00 339
mschepers@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma