HomeOver onsNieuws & evenementen Wet Natuurbescherming vervangt huidige natuurwetgeving

Wet Natuurbescherming vervangt huidige natuurwetgeving

Actueel

Per 1 januari 2017 treedt de Wet Natuurbescherming in werking. Het nieuwe wettelijke stelsel vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Met de invoering van de Wet Natuurbescherming verschuift ook, voor de meeste projecten, het bevoegd gezag van het Rijk naar de provincies.

Steenbreekvaren
Foto: Steenbreekvaren. Dit is een plantensoort die nu nog wettelijk beschermd is, maar vanaf 1 januari 2017 niet meer.

De bescherming van Natura 2000-gebieden blijft in de Wet Natuurbescherming nagenoeg gelijk. Binnen de Wet Natuurbescherming wordt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) onveranderd opgenomen. Voor de bescherming van houtopstanden, de huidige boswet, kunnen regels omtrent vrijstellingen of ontheffingen per provincie gaan verschillen.

De voornaamste wijzigingen worden doorgevoerd voor de soortenbescherming, de huidige Flora- en faunawet. De regels rondom Europees beschermde soorten, zoals vleermuizen en broedvogels, veranderen niet. Deze soortgroepen blijven streng beschermd. De lijst met nationaal beschermde soorten wijzigt sterk, met name op het gebied van vissen en planten. Vrijstellingsregelingen op de nationaal beschermde soorten worden per provincie vastgesteld. Een soort kan dus strikt beschermd zijn in een bepaalde provincie, terwijl voor dezelfde soort in een andere provincie een vrijstellingsregeling geldt.

De beslissingstermijn op ontheffingsaanvragen voor de Wet Natuurbescherming wordt 13 weken met een maximale verlenging van 7 weken. Reeds verleende ontheffingen en vergunningen blijven na 1 januari 2017 gewoon van kracht. Aanvragen die na 21 november 2016 worden ingediend, worden al beoordeeld op basis van de Wet Natuurbescherming.

Contact

Benieuwd naar de gevolgen van de Wet Natuurbescherming voor uw project of tender? Neem vrijblijvend contact op met Thomas Kroon (tkroon@avecodebondt.nl), adviseur ecologie.

+