icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aanpak vochtoverlast woningen Hoogkerk

In de Suikerbuurt in Hoogkerk (Groningen) begeleiden we de integrale aanpak van grondwateroverlast en vochtoverlast. Na de renovatie in de jaren ’80 van de vorige eeuw, openbaarden zich gaandeweg steeds ernstiger vochtproblemen in de woningen. Ook stonden de tuinen steeds vaker onder water na hevige regenval.

Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Steelande

Analyse vochtprobleem

In opdracht van Woningbouwvereniging Steelande hebben we het vochtprobleem geanalyseerd en een advies voor de aanpak opgesteld. Daarnaast hebben we in opdracht van de gemeente Groningen in deze buurt een grondwateronderzoek uitgevoerd. Voor dit project zijn onze grondwater-, fundering- en bouwtechnische expertises geïntegreerd. 

Grondwater

Het grondwateronderzoek voor de gemeente was gericht op de bodemopbouw en de grondwatersituatie in het openbaar gebied. We hebben geconcludeerd dat er sprake is van structureel te hoge grondwaterstanden.

Om de grondwaterstand te verlagen, is drainage nodig. Hiervoor hebben we een drainageplan opgesteld waarbij we rekening hebben gehouden met de drainages die bij de huurwoningen nodig zijn.

Vochtprobleem Hoogkerk-Suikerbuurt.jpg

Vocht in de woningen

In de Suikerbuurt bevinden zich met name huurwoningen uit de jaren ’20. Tijdens de renovatie is destijds de vloer op de begane grond vervangen door een betonvloer en is de kruipruimte gevuld met klei.

Uit onze analyse is gebleken dat de vochtoverlast in de woningen mede veroorzaakt wordt doordat de woningen ondiep (circa 60 cm) zijn gefundeerd op een slecht doorlatende kleilaag. Op deze ondiepe kleilaag stagneert infiltrerend regenwater. Door het ontbreken van drainage, kan dit water niet weg. Doordat de fundering van de woningen, bestaande uit Groninger steen, in aanraking komt met het water, is wateropname in het metselwerk het gevolg. In de muren wordt het vocht verticaal omhoog getransporteerd. Omdat zowel de buitenmuur en de binnenmuur op dezelfde gemetselde fundering staan, geldt dit tevens voor de binnenmuur. We hebben onderscheid gemaakt in optrekkend vocht, condenserend vocht, doorslaand vocht en vocht als gevolg van hoge grondwaterstanden.

Om de vochtproblemen in de woningen op te lossen, hebben we maatregelen geadviseerd die zijn gebaseerd op de verschillende transportroutes van het vocht.

Drainage en bouwkundige aanpak

Duidelijk is dat drainage in de straten slechts een kleine bijdrage kan leveren aan het tegengaan van vochtoverlast in de woningen. Deze drainage is inmiddels door de gemeente aangelegd. Ook op het terrein van de woningbouwvereniging zijn meerdere drainages aangelegd die weer zijn aangesloten op de gemeentelijke drainage.

De belangrijkste maatregelen om de vochtproblemen aan te pakken, zijn bouwkundig van aard. Deze bouwkundige aanpassingen aan de huurwoningen zijn gedaan. Bij de uitvoering van deze herstelwerkzaamheden hebben we Steelande geadviseerd. 

De aanpak in beeld

Met onderstaand filmpje geven we u een korte indruk van de aanpak van de vochtoverlast door zowel aanleg van drainage op de percelen als door aanpak van de vochtproblemen in de woningen. 

Meer weten over dit project? Vraag het Hoi-Man!
Hoi-Man Hau
Senior Adviseur
hhau@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma