HomeProjecten Haalbaarheidsstudies kabels en leidingen

Haalbaarheidsstudies kabels en leidingen

Voor tracévarianten voor hoogspanningsverbinding

In Nederland zijn op veel plekken hoogspanningsverbindingen in de vorm van lijnverbindingen (met masten) aanwezig. Om gebruik te kunnen maken van de onderliggende grond, is in veel gevallen verkabelen (ondergronds brengen) nodig.

Hiervoor worden meestal meerdere tracévarianten ontworpen. In afstemming met de projectontwikkelaar, de perceeleigenaren en de bevoegde gezagen wordt een voorkeursvariant gekozen. Hierbij nemen we kostenaspecten, stakeholdersbelangen en mate van invloed én haalbaarheid op technisch vlak in overweging. Dit resulteert in een voorkeursvariant.

Rol Aveco de Bondt

Voor het uitgeefbaar maken van de gronden onder bovengrondse hoogspanningsverbindingen heeft Aveco de Bondt een technische haalbaarheidsstudie voor drie tracévarianten uitgevoerd. Op basis van door de opdrachtgever verstrekte randvoorwaarden, een voorsteltracé en een uitgevoerde terreinverkenning, zijn de mogelijke knelpunten geïnventariseerd. Bij de tracéstudie zijn vervolgens de stakeholders betrokken en is een inschatting gemaakt van hun invloed op de voortgang van het proces en de haalbaarheid van het vervolgtraject. Voor deze studie hebben we drie tracévarianten afgewogen, waarbij voor elk knelpunt een oplossingsrichting is aangeboden. Resultaat is een voorkeurstracé, inclusief kostenraming en een advies voor het vervolgtraject.

Oplossing knelpunten

Specifieke knelpunten die in het voorkeurstracé zijn opgelost:

  • Het kruisen van reeds gerealiseerde nieuwe waterbergingen en landschappelijke elementen;
  • Het kruisen van het terrein van de brandweer in relatie tot diens bereikbaarheid;
  • Parallelligging in de berm van een belangrijke provinciale verkeersader waardoor deze voor de helft afgesloten zou moeten worden;
  • Kruisingen met bestaande infrastructuur en kabels & leidingen;
  • Het kruisen van private percelen, en verkrijgen zakelijkrecht overeenkomsten;
  • Het verkrijgen van gronden voor het realiseren van twee opstijgpunten.

Tracébegeleiding van A t/m Z

Afhankelijk van de klantvraag kan de nadruk meer op technische haalbaarheid en/of vergunbaarheid (ruimtelijke ordening) gelegd worden. Dit is bepalend voor het type haalbaarheidsstudie of tracéstudie. Aveco de Bondt heeft uitgebreide kennis van alle uitvoeringsmethoden om een kabeltracé te realiseren, waaronder specialistische kennis van horizontaal gestuurde boringen, persingen, open en gesloten frontboringen en andere sleufloze technieken. Daarnaast kunnen we desgewenst de (tracé)engineering verzorgen tot en met de gunning aan een marktpartij. Hierbij verzorgen we alle voor aanbesteding benodigde onderzoeken, ontwerpen en (contract)documenten. Kortom: tracéontwikkeling van de eerste streep op papier tot en met begeleiding van de realisatie. 

 

Contactpersoon

Richard Molemaker Sr. projectmanager kabels & leidingen Neem contact op

Feiten & cijfers

Gerelateerde informatie

+