HomeProjecten Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Heerde en omgeving

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zorgt bij extreme afvoer van de IJssel voor een waterstandsdaling van 71 centimeter ter hoogte van de inlaat. Dit voorkomt overstromingen van de dorpen en steden langs de IJssel. Het is één van de projecten van het landelijk waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier.

De hoogwatergeul, met een breedte variërend van 500 tot 1500 meter, wordt niet gegraven, maar ontstaat door de aanleg van twee dijken van circa 8 kilometer lang. Hierbij doorkruisen de dijken bestaande infrastructuur en watergangen. De geul krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. In het gebied komen twee bruggen, die ervoor zorgen dat het gebied tussen de hoogwatergeul en de IJssel bereikbaar blijft wanneer de geul in gebruik is.

Rol Aveco de Bondt

Aannemerscombinatie "IJsselweide" (Van Hattum en Blankevoort en Boskalis) voert de opdracht uit. Aveco de Bondt zet haar expertise in op verschillende vakgebieden binnen het project en onderhoudt hierbij relaties met zowel de aannemerscombinatie IJsselweide als het waterschap. In opdracht van de combinatie IJsselweide voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • Ontwerpen watergangen en duikers;
  • Uitvoeren modelstudies naar het effect van ingrepen in het bestaande watersysteem;
  • Meedenken met het faseren van de werkzaamheden en
  • Organiseren van de processen binnen de organisatie, de Systems Engineering en kwaliteitsmanagement.

 

Voor aanvang van het project heeft Aveco de Bondt een bijdrage geleverd aan het amoveren van de diverse opstallen binnen het gebied.

Overname peilbeheer

Het handhaven van vastgestelde grond- en oppervlaktewaterpeilen in een gebied waar in een korte periode veel wezenlijke ingrepen in het watersysteem worden gedaan, is een complexe taak. Zeker wanneer verschillende belangen van waterschap, landgebruikers en aannemerscombinatie met elkaar conflicteren. Daarom heeft het waterschap er bij deze opdracht voor gekozen om het peilbeheer uit te besteden aan de uitvoerende partij.

Aveco de Bondt voert het peilbeheer voor de aannemerscombinatie uit. Dat betekent dat wij de waterhuishouding in het projectgebied aansturen, monitoren en zonodig corrigeren. Het gebied is ca. 1.750 ha groot en telt 7 peilgebieden. In dit gebied hebben wij een (grond)water monitoringsnetwerk ingericht, waarmee de (grond)waterstanden op verschillende locaties real-time inzichtelijk zijn. Op deze wijze zijn gevolgen van werkzaamheden voor de wateraanvoer en –afvoer continu inzichtelijk. Ook belanghebbende worden in de gelegenheid gesteld om de waterstanden digitaal te raadplegen. Hierdoor wordt veel draagvlak bij de lokale bevolking gekweekt.

Contactpersoon

Thijs Visser adviseur waterbeheer Neem contact op

Feiten & cijfers

+