HomeProjecten Waterberging Volkerak Zoommeer

Waterberging Volkerak Zoommeer

Bergen op Zoom

Samen werken aan waterveiligheid in West-Brabant. Een van de maatregelen uit het basispakket vaan het Rijk betreft Waterberging op het Volkerak Zoommeer (VZM). Om dit meer in te kunnen zetten als tijdelijke waterbergingsgebied, moeten dijkvakken en kunstwerken in het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta (WSBD) worden verbeterd. Dit project omvat het aanpassen van zeven kunstwerken en het verbeteren van de erosiebestendigheid van 21 km dijk.

Ruimte voor de rivieren

Aan het einde van de vorige eeuw had Nederland te maken met perioden van extreem hoge waterstanden op de grote rivieren en bijbehorend gevaar van overstroming. Om de veiligheid tot ver in de 21ste eeuw te waarborgen, heeft het Rijk besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Met het oog daarop zijn 40 samenhangende maatregelen vastgelegd en op hoofdlijnen beschreven,  het zogenaamde ‘basispakket’.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt heeft namens de Combinatie Van Oord-KWS het ontwerp en toetsing van 21 km dijk gerealiseerd. Inclusief de afstemming met Waterschap Brabantse Delta en het verificatie- en validatieproces. Bijzonder aan dit project is de toepassing van het innovatieve en duurzame polyurethaan gebonden dijkbekledingsmateriaal. Onze activiteiten bestonden daarnaast uit o.a.:

 • Uitvoering van de vergunningscoördinatie en ecologische begeleiding van het gehele werk;
 • Afstemming met de bevoegd gezagen;
 • Het (gedeeltelijk) invullen van het omgevingsmanagement;
 • Opstellen van een ecologisch werkprotocol;
 • Toezien op het naleven van de afgegeven ontheffing Flora- en faunawet en vergunning Natuurbeschermingswet.

 

We hebben verschillende maatregelen getroffen voor het behoud van natuurwaarden in en rondom het projectgebied. Waaronder:

 •    Verplaatsing groeiplaatsen van de strikt beschermde bijenorchis en tongvaren;
 •    Leegvissen van de bouwkuip van een schutslui;
 •    Uitvoering ecologische inspecties ter voorkoming van het verstoren van broedende vogels.   

Contactpersoon

Sebastiaan Kruijk vakgroepleider water Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Combinatie Van Oord-KWS
 • Periode
  April 2014 - december 2015
 • Status
  Afgerond
 • Diensten
  Waterveiligheid, Ecologie, Omgevingsmanagement
 • Projectcategorieën
  Mobiliteit & infrastructuur
  Water

Gerelateerde informatie

+