icon-arrow-right
HomeDiensten Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Wilt u een braakliggend terrein ontwikkelen tot een aantrekkelijke woonlocatie of een bedrijventerrein revitaliseren? Bij binnenstedelijke ontwikkelingen spelen verschillende en vaak tegenstrijdige belangen een rol. Hoe breng je projectbelang en omgevingsbelang samen? Hoe zorg je voor een maakbare oplossing waarbij kwaliteit geborgd is en die bijdraagt aan een duurzame, prettige leefomgeving? Aveco de Bondt helpt publieke en private opdrachtgevers met het ontwikkelen van een visie op de gebieds(her)inrichting en adviseert en begeleidt bij de realisatie daarvan.

Dienst Gebiedsontwikkeling _1.jpg

Integraliteit loont!

Bij gebiedsontwikkeling spelen vele facetten op het gebied van bouw, inrichten van het openbaar gebied, materiaalgebruik, wet- en regelgeving en belangen van stakeholders een grote rol. Al deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door vanaf de initiatieffase met de betrokken partijen open en transparant samen te werken, kan een ontwikkeling naar volle tevredenheid worden uitgevoerd. Een gezamenlijk doordachte en integrale visie op de locatieontwikkeling is hierin essentieel.

Meerwaarde: van initiatief tot realisatie

We analyseren financiële, functionele, ruimtelijke, technische en locatiespecifieke aspecten. Onze meerwaarde kan bestaan uit:

 • Het verdichten van het bestaand stedenbouwkundig ontwerp met behoud van kwaliteit;
 • Het verkrijgen van draagvlak bij de diverse stakeholders of het pragmatisch en kostenefficiënt adviseren binnen locatieontwikkeling;
 • Zorgen voor een goede conditionering;
 • Het samen met onze partners vooraf opstellen van een toetsdocument op. Hierin staan alle relevante onderwerpen vermeld voor een succesvol project. Bij oplevering is dit document bestemd voor de overdracht van de buitenruimte aan bijvoorbeeld de gemeente. Deze werkwijze draagt actief bij aan het onderlinge vertrouwen van stakeholders binnen het project.

Diensten

In de initiatieffase maken we risico’s en kansen inzichtelijk. Hierdoor zijn alle ontwikkelopties vanaf het eerste moment in kaart. Vanaf de initiatieffase kunnen de planologen van Aveco de Bondt, samen met de specialisten op verschillende vakgebieden de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren of coördineren:

 • Opstellen stedenbouwkundig plan;
 • Op basis van stedenbouwkundigplan maken van een budgetraming (al of niet o.b.v. de SSK-systematiek);
 • Ondersteuning in het traject m.b.t. de ‘Wet algemene bepaling omgevingsrecht’;
 • Begeleiden bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Opstellen planschaderisico analyses;
 • Uitvoeren van diverse milieuplanologische onderzoeken (zie: Stedenbouw en planologie);
 • Uitvoeren asbestinventarisaties bij sloop van bestaand vastgoed (zie: Sloop en asbestadvies);
 • Uitwerken van een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp, incl. budgettoets;
 • Opstellen contract en verzorgen aanbestedingsprocedure;
 • Toezicht op de uitvoering.

Projecten

Alle projecten
+