icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Landelijke gebiedsontwikkeling

Het landelijk gebied is in trek! We willen er wonen, recreëren, de natuur beschermen en ook voldoende ruimte overhouden voor robuuste landbouw en (agrarische) ondernemers. Bovendien liggen er grote opgaven voor de komende jaren die vragen om aanpassingen in het landelijk gebied. Denk aan natuurherstel, maatregelen tegen wateroverlast, -droogte en waterkwaliteit, de woningbouwopgave, de leefbaarheid in het buitengebied, aanpassingen aan agrarische bedrijven en de energietransitie. Hoe creëer je toekomstbestendige plannen, met breed draagvlak, voor het landelijk gebied? En hoe breng je die plannen tot uitvoering? Daar helpen wij bij.

Wieke  Wisselink
Wieke Wisselink
Pagina Programma Ontwikkeling landelijk gebied procesbegeleiding Doorbraak-Tusveld ri zuid.jpg

Van procesbegeleiding en gesprek tot planvorming en uitvoering

Ons team voert de regie in gebiedsprocessen en verzorgt de planuitwerking in het landelijk gebied. Dat doen we met lef! We zijn eerlijk, werken zorgvuldig en durven een spiegel voor te houden als het moet. Zo komen we samen tot het beste resultaat. 

 

We zorgen voor verbinding tussen alle partijen in het gebied; agrariërs, terreinbeheerders, bewoners en overheden. We gaan met iedereen in gesprek en wegen de belangen af. Dit vertalen we naar toekomstbestendige plannen. Met werkende oplossingen voor overheden, agrarische bedrijven, de natuur, de bodem en het watersysteem. We zijn van A tot Z betrokken en een vertrouwd gezicht voor de omgeving. Van idee tot technisch ontwerp, contractvorming en begeleiding van de realisatie. 

Pagina Programma Ontwikkeling landelijk gebied Aangenaam kennis te maken.JPG

Aangenaam kennis te maken!

Wij van Aveco de Bondt zijn inhoudelijke specialisten, ervaren agrarische adviseurs, procesbegeleiders, beleidsmakers, planvormers en uitvoerders. Wij weten wat er speelt in het landelijk gebied en kennen bestuurlijke processen en belangen. We brengen mensen bij elkaar. En we werken aan praktische en betrouwbare oplossingen.

We werken aan vraagstukken met specialisten op het gebied van waterbeheersing, verdrogingsproblematiek, ecologie, planologie, de nieuwe omgevingswet en landschapsarchitecten. Voor specifieke gebiedskennis werken we samen met partners. We organiseren voor onze opdrachtgevers de juiste kennis bij elkaar. Samen creëren we haalbare plannen voor een toekomstbestendig landelijk gebied en zorgen we ervoor dat een idee werkelijkheid wordt!  

Pagina Programma Ontwikkeling landelijk gebied hulp ontwikkelopgave.jpg

Wij helpen bij ontwikkelopgaven

Wij maken Nederland een stukje mooier. Met ruimte voor agrarische bedrijvigheid, prettige natuurgebieden om in te wandelen en te fietsen en een (water)veilige leefomgeving. Maar wat is voor jou een leefbare omgeving? Hierop vormen wij het antwoord door: 

  • Het initiëren, optimaliseren, begeleiden en versnellen van gebiedsprocessen in de rol van procesmanager;
  • Het strategisch verbindenvan bestuur en samenleving; 

  • Onafhankelijk aanspreekpunt tezijn voor mensen uit het gebied; 

  • IPM-rollen te vervullen: projectmanager, omgevingsmanager, technisch manager; 

  • Planvorming te doorlopen: van schets tot definitief ontwerp en contractvorming; 

  • Het begeleiden van aanbesteding en uitvoering. 

Meer weten over ontwikkeling landelijk gebied? Neem contact op met Wieke!
Wieke  Wisselink
Wieke Wisselink
Projectmanager
T +31 6 512 40 597
wwisselink@avecodebondt.nl