Integrale modelberekeningen

Goed beheer en begrip van water is essentieel voor leefbaarheid in het stedelijk gebied. Met integrale modelberekeningen, volgt Aveco de Bondt elk druppeltje regenwater, van wolk tot zee. Onze experts gebruiken hiervoor hun kritische denkkracht en praktijkervaring in hydrologie, hydraulica en modellering. Met rioolberekeningen en een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) krijgen wij breed inzicht in het functioneren van het stedelijke watersysteem. Dit leidt tot afstemming tussen watersysteemonderdelen en dus veerkrachtige oplossingen.

Stedelijk waterbeheer

We worden geconfronteerd met toenemende verstedelijking, klimaatverandering en dreiging van overstromingen. Niet alleen door regen of oppervlaktewater, maar ook vanuit het grondwater. Om het stedelijk gebied leefbaar, gezond en veilig te houden, is adequaat beheer van stedelijk water cruciaal. Gemeenten hebben daarbij een belangrijke taak. Integrale modelberekeningen bieden inzicht en ondersteuning voor effectieve maatregelen die helpen het watersysteem veerkrachtiger te maken. Aveco de Bondt brengt bij rioolberekeningen en SSW’s alle takken van stedelijk water samen en gaat integraal om met uitdagingen. Dit voorkomt onbedoelde negatieve effecten op andere gebieden van het watersysteem. Wat onze aanpak bijzonder maakt, is dat wij onze specialistische kennis van stedelijke grondwatermodellering koppelen aan onze specialistische stedelijk watermodellen. Zo creëren wij een nog nauwkeuriger en completer beeld van het stedelijke watersysteem.

Afbeelding 1 Integrale Modelberekeningen 2

De zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater vraagt veel inzet en investeringen. Voor effectieve en efficiënte investeringen, is kennis nodig over de werking van het gehele stedelijke watersysteem. Een SSW helpt om deze kennis te vergaren en deze om te zetten in investeringen.

Integrale modelberekeningen voor stedelijk water

Aveco de Bondt is betrokken bij verschillende landelijke onderzoekstrajecten rondom SSW’s en beschikt over uitgebreide kennis van de laatste ontwikkelingen in modelsoftware in huis. Deze zetten wij al in voor kleine en grote gemeenten, in zowel hellende als vlakke landschappen. Onze experts bepalen met kritische blik welke modellen wel en niet nuttig zijn voor de klant. Daarbij passen zij diepgaande kennis van hydrologie, hydraulica toe. Wij verzorgen niet alleen rioolberekeningen, maar desgewenst ook Systeemoverzichten Stedelijk Water (SSW's). Door het SSW worden niet alleen rioleringssystemen, maar ook de openbare ruimte en oppervlaktewater meegenomen, waardoor een integraal beeld ontstaat van het functioneren van het watersysteem. Onze adviezen voorkomen dat oplossingen voor bijvoorbeeld regenwater of hitte onbedoeld grondwaterschade veroorzaken. Dit leidt tot goedkopere oplossingen en efficiëntere oplossingen en minder overlast van afvalwater, hemelwater en grondwater. 

Wij bieden de volgende oplossingen:

  • Rioolberekeningen: Wij voeren berekeningen uit in het kader van (her)berekeningen van het stelsel (basisrioleringsplan, BRP), ontwerpberekeningen of klimaatstresstesten. Wij maken doorrekeningen voor riolering, stroming over maaiveld en oppervlaktewater. Dit doen we gezamenlijk (integraal) of, als dat niet nodig is, los van elkaar. Daarbij zijn wij model-onafhankelijk en werken afhankelijk van de vraag met SOBEK2, Infoworks ICM, Tygron (waar nodig gekoppeld aan MODFLOW) en HEC-RAS. 
  • Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW): Een SSW is de opvolger van het basisrioleringsplan (BRP). Dit systeem gaat verder en is breder. Grondwater, oppervlaktewater en maaiveld worden in de meeste gevallen integraal meegenomen. Daarnaast ligt er veel meer nadruk op het beschrijven van het systeem. Een lijstje met maatregelen is onvoldoende. Daarom maakt het SSW duidelijk waarom deze nodig zijn om te voldoen aan het beleid van de gemeente.
Intergrale modelberekeningen1

Wat leveren integrale modelberekeningen op?

Diepgaand inzicht en ondersteuning bij het nemen van effectieve maatregelen. Dit draagt bij aan het vergroten van de veerkracht van stedelijke gebieden tegen uitdagingen zoals verstedelijking, klimaatverandering en overstromingen. Zo kunnen gemeenten leefbaarheid, gezondheid en veiligheid op een duurzame en verantwoorde manier veiligstellen.

Aan de slag met integrale modelberekeningen? Guy helpt je verder!

ir. Guy Henckens
Senior specialist Stedelijk en Landelijk Water
ghenckens@avecodebondt.nl
+31 6 825 01 174

Alle projecten