Biodiversiteit

Wij staan voor een omgeving om in te leven. Biodiversiteit speelt hierin een essentiële rol. Daarom zetten we ons bij Aveco de Bondt bewust in om mens, dier en natuur onderdeel te maken van onze adviezen. We maken klimaatadaptieve en natuurinclusieve ontwerpen, die uiteraard voldoen aan wet- en regelgeving. Samen creëren we nature based solutions. 

Maatschappelijke Opgave Biodiversiteit

Diensten binnen deze opgave

Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen

Nieuwe gebieden moeten klimaatbestendig worden ingericht, zodat ze bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Samen met de toenemende verstedelijking en de aanleg van infrastructuur, vormt dit een grote maatschappelijke opgave. Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen bieden hierin oplossingen die direct positief bijdragen aan onze leefomgeving en dus ook aan de biodiversiteit.

Waarom doen we dit?

Simpel! We willen een prettig leefklimaat realiseren waar genoeg plek is voor mens, dier en natuur.  Met klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen zorg je voor een optimale leefbaarheid van een gebied of stad. En dat draagt bij aan een goede gezondheid van niet alleen de mens, maar ook van dieren en planten. We hebben uitgebreide expertises op onderwerpen als hittestress, (stedelijke) watersystemen en ondergrond, biobased materiaalgebruik en ecologische maatregelen.

Onze klimaatadaptieve en natuurinclusieve ontwerpen bieden oplossingen die direct positief bijdragen aan onze leefomgeving en dus ook aan de biodiversiteit.

Strategie en ontwerp

De strategie binnen biodiversiteitsprojecten baseren we op de landschapstypen, natuurdoeltypen en de aanwezige flora & fauna. De dieren en planten die voorkomen in een bepaald gebied, zijn sturend voor de natuurinclusieve inrichting van een locatie. Voedsel, verblijfplaatsen en verbinding staan centraal in het ontwerp.

In onze schetsontwerpen passen we direct de juiste maatregelen toe om de natuurinclusiviteit te waarborgen. Denk hierbij aan een open bebouwing, meer bos en de groene ruimte die ook open is ingericht. Dit zorgt ervoor dat de natuurwaarden- en potentie van het gebied goed aansluiten op de gekozen strategie.

Deel van actieve landelijke werkgroepen

We gaan rondom klimaat en natuur steeds meer samenwerkingsverbanden aan. Een voorbeeld daarvan is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Daarin is de ambitie vastgelegd om nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland zoveel mogelijk klimaatadaptief te bouwen. We hebben in deze nieuwe werkgroep een trekkersrol en willen biodiversiteit een standaard onderdeel maken van bouwprojecten. 

Onze impact op de biodiversiteit

  • Natuurinclusieve ontwerpen die bijdragen een het bevorderen van biodiversiteit.
  • Goed aansluiten van natuurwaarden- en potentie van het gebied op de gekozen strategie.
  • Inzet van expertise in biodiversiteitsbehoud voor een prettig leefklimaat met genoeg plaats voor mens, dier en natuur.
  • Actieve deelname aan biodiversiteitsinitiatieven.