Landelijke gebiedsontwikkeling

Het landelijk gebied is in trek! We willen er wonen, recreëren en ondernemen. Tegelijkertijd liggen er grote opgaven rond het natuur-, water- en landbouwsysteem. Het doel: een toekomstbestendig en leefbaar platteland. Hoe creëer je plannen waarin alles samenkomt, met breed draagvlak? En hoe breng je die plannen tot uitvoering? Daar helpen wij bij. 

Maatschappelijke Opgave Leefbaarheid Landelijk Gebied

Diensten binnen deze opgave

Impact op het agrarisch bedrijf

De opgaven zijn divers, maar de overeenkomst is dat ze allemaal impact hebben op het agrarisch bedrijf. Dit vraagt om aanpassing. In de krappe financiële situatie waarin veel agrariërs verkeren én een politiek Den Haag dat geen keuzes maakt, is dit makkelijker gezegd dan gedaan.

Van procesbegeleiding en gesprek tot planvorming en uitvoering

Ons team voert de regie in gebiedsprocessen en verzorgt de planuitwerking in het landelijk gebied. Aveco de Bondt creëert verbinding tussen alle partijen in het gebied; agrariërs, terreinbeheerders, bewoners en overheden. We gaan met iedereen in gesprek en wegen de belangen af. Dit vertalen we naar toekomstbestendige plannen. Met werkende oplossingen voor overheden, agrarische bedrijven, de natuur, de bodem en het watersysteem. Onze experts zijn van A tot Z betrokken en vormen een vertrouwd gezicht voor de omgeving. Van idee tot technisch ontwerp, contractvorming en begeleiding van de realisatie. 

We creëren verbinding tussen alle partijen in het landelijk gebied en vertalen dit naar toekomstbestendige plannen met werkende oplossingen voor agrarische bedrijven, natuur, bodem, en het watersysteem.

Inhoudelijk agrarisch specialisten

Wij van Aveco de Bondt zijn inhoudelijke specialisten, ervaren agrarische adviseurs, procesbegeleiders, beleidsmakers, planvormers en uitvoerders. Onze mensen weten wat er speelt in het landelijk gebied en kennen bestuurlijke processen en belangen. Elke dag werken wij aan vraagstukken met specialisten op het gebied van waterbeheersing, verdrogingsproblematiek, ecologie, planologie, de nieuwe omgevingswet en landschapsarchitectuur. Voor specifieke gebiedskennis werken we samen met partners. Samen creëren we haalbare plannen voor een toekomstbestendig landelijk gebied en zorgen we ervoor dat een idee werkelijkheid wordt!  

Wij helpen bij ontwikkelopgaven

Wij maken Nederland een stukje mooier. Met ruimte voor agrarische bedrijvigheid, mooie natuurgebieden om in te wandelen en te fietsen en een (water)veilige leefomgeving. We ondersteunen bij jouw ontwikkelopgave door: 

  • Het initiëren, optimaliseren, begeleiden en versnellen van gebiedsprocessen in de rol van procesmanager;
  • Het strategisch verbinden van bestuur en samenleving; 
  • Een onafhankelijk aanspreekpunt te zijn voor mensen uit het gebied; 
  • IPM-rollen te vervullen: projectmanager, omgevingsmanager, technisch manager; 
  • Planvorming te doorlopen: van schets tot definitief ontwerp en contractvorming; 
  • Het begeleiden van aanbesteding en uitvoering. 
Alle projecten