Droogte en wateroverlast

Periodes met veel regen en hoog water worden steeds vaker afgewisseld met droge periodes. Hoe kunnen we daar verstandig mee omgaan, zodat we de schadelijke gevolgen zo veel mogelijk beperken? Onze experts bieden oplossingen.   

Maatschappelijke Opgave Droogte en Wateroverlast

Diensten binnen deze opgave

Effecten wateroverlast en droogte

Heftige regenbuien zorgen ervoor dat de straten blank kunnen komen te staan. Ook treedt er vaker overstroming vanuit oppervlaktewater op. Wanneer regenbuien aanhouden, stijgt de grondwaterstand:  infrastructuur, natuur, agrarische gebieden en woningen worden hierdoor beïnvloed. En in de zomertijd krijgen we juist vaker te maken met langdurig droge periodes, die zorgen voor dalende grondwaterstanden, bodemdaling, schade aan infrastructuur en woningen, minder drinkwater en achteruitgang van waterkwaliteit.  

Negatieve impact omzetten naar kansen

Deze mix van extremere weerssituaties vraagt om een plan om de negatieve impact op onze infrastructuur, huizen en ons landelijk gebied om te zetten naar kansen . Want droogte zorgt ook voor meer ruimte voor ondergrondse waterberging. En natte winters betekenen meer water voor de natuur. Als Aveco de Bondt kijken we naar de breedte van dit vraagstuk: waterveiligheid, -kwaliteit en -berging, grondwater, het landelijk gebied en de constructies van onze gebouwen en infrastructuur. Ook adviseren we bij gebiedsontwikkeling, want bouwen op slappe, droge of natte gronden vraagt om een andere aanpak. 

Die uitdaging gaan we graag aan. We leveren advies en ondersteunen gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers en ontwikkelaars om een gebouw, brug, wijk, maar ook een groot gebied klimaatbestendig te maken. We hebben oog voor de verschillende belangen, verbinden overheden onderling en bewoners en vertalen dat naar gedragen oplossingen. Bijvoorbeeld om tot een slimme verdeling van zoetwater, en aanpassing van gedrag en bedrijfsvoering te komen.  

Onze integrale aanpak zet de negatieve impact van extreme weersomstandigheden om in kansen. Door waterveiligheid, -kwaliteit en -berging, grondwaterbeheer, en gebiedsontwikkeling te optimaliseren, creëren we veerkrachtige, klimaatbestendige systemen.

Elk project tegen duurzaamheids- en adaptatielat

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat we elk project tegen onze duurzaamheids- en adaptatielat houden. Dat betekent dat we onszelf en onze opdrachtgevers prikkelen met vragen zoals: voeren we geen onnodig water af naar de zee? Kunnen we bijvoorbeeld de afvoerdebieten beperken of terugbrengen in de bodem, rekening houdend met natte winters? Kunnen we door slim om te gaan met (ondergrondse) ruimte meer groen en water realiseren? Bijvoorbeeld door het combineren van functies: door water en groen samen te brengen, komt er meer vocht beschikbaar tegen hittestress. Maar ook droogte wordt bestreden en piekbuien beter opgevangen. Hiermee willen we project voor project samenhangend bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Onze integrale aanpak

Wij zien bij (her)inrichting van buurten de vele dwarsverbanden met andere thema’s zoals Energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit. Daarom starten we altijd met het in kaart brengen van de huidige situatie inclusief de ruimtevragers en analyseren we de kansen en uitdagingen. We leggen de verbanden natuurlijk alleen daar waar dit doelmatig nodig is. Simpel waar het kan, complex waar het moet.

Uitwerking van de best passende maatregelenmix

Afhankelijk van de situatie en de ambities van de opdrachtgever werken we de best passende maatregelenmix uit. Samen met de klant analyseren we welke oplossingsrichtingen in 2050 (of later) nodig zijn en vertalen dat naar praktische maatregelen voor nu. Wij hebben daarbij altijd oog voor de combinatie van mitigerende maatregelen (CO2-reductie) en adaptatie maatregelen (aanpassing). Door zoveel mogelijk multifunctionele oplossingen in te zetten, is de uiteindelijke klimaatadaptieve winst groter dan de som der delen. 

Onze impact op wateroverlast en droogte

Uiteraard hebben we daarbij een praktisch oog voor de maakbaarheid, beheerbaarheid en prioritering. Een uitvoeringsprogramma moet wel behapbaar en bestendig zijn, om werkelijk tot realisatie te komen. Zo zetten we onze expertises in om de ondergrondse infrastructuur, het watersysteem en de gebouwde omgeving veerkrachtiger te maken. Zodat systemen meebewegen met extremer weer.