Kabels en Leidingen

Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet Informatie Onder en Bovengrondse Netwerken (WIBON). Deze wet maakt het registreren van kabels en leidingen verplicht en een startvoorwaarde voor veel projecten. Handhaving hierop is streng. Dat maakt het belangrijk om de coördinatie van kabels en leidingen vroegtijdig goed te regelen. Bij voorkeur al in de initiatief- of een tenderfase van een project. Aveco de Bondt helpt daarbij.

Complexe wetgeving onder- en bovengrondse netwerken

De regelgeving rondom kabels en leidingen is gecompliceerd en vraagt om deskundigheid en jarenlange ervaring. Actieve en strenge handhaving door De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) maakt vroegtijdige naleving van de voorschriften cruciaal. Aveco de Bondt draagt actief bij aan aansprekende projecten, werkgroepen, seminars op het gebied van onder- en bovengrondse netwerken en is actief lid van Bouwend Nederland. Wij bieden onze klanten volledige ontzorging, waarbij we onze kennis van regelgeving combineren met onze kennis van de werkpraktijk.

Afbeelding 1 Kabels en Leidingen

Aveco de Bondt biedt al meer dan 30 jaar gespecialiseerd juridisch advies over kabels en leidingen. Daarmee zijn wij in Nederland vooraanstaand expert.

Projectmanagement kabels en leidingen

Aveco de Bondt is de enige partij waarbij alle expertise op het gebied van kabels en leidingen samenkomt. Voor een goed inzicht in de vele kabels en leidingen die Nederland rijk is, is een goede relatie met kabel- en leidingeigenaren essentieel. Bij Aveco de Bondt bouwen we dagelijks ons kennisnetwerk uit. Dat doen wij zowel administratief als bestuurlijk en vanuit praktijkervaring. Dankzij deze waardevolle contacten, zijn de lijnen kort en weten we de juiste weg te vinden bij de ruim 1200 kabel- en leidingeigenaren in Nederland. Wij zorgen dat je grip krijgt en houdt op het coördinatieproces, planning, kosten, afstemming en afspraken met stakeholders. 

Focus in je project en ondersteuning in de uitvoer

Samen creëren we focus op jouw project en brengen we dit tot uitvoer. Als initiatiefnemer ben je wettelijk verplicht een eerste inventarisatie kabels en leidingen op te zetten. Wij kunnen ondersteunen met:

  • Inventarisatie en knelpuntenanalyse: Wij helpen je bij het in kaart brengen van de relevante informatie, maken proefsleuven en stellen een overzichtstekening op. Ook maken we kennis met stakeholders en beheerders voor specifieke eisen en afspraken. Dit stelt ons in staat om mogelijke knelpunten vroegtijdig te identificeren en aan te pakken.
  • Initiatief, tracéhaalbaarheidsstudies: We ondersteunen je bij het verkennen van mogelijke tracés voor je project. Dat doen we vanaf de initiatieffase tot de voorkeurskeuze. Daarbij werken we het Voor-Keurs-Alternatief (VKA) tracé uit, tot een vastgesteld voorkeurstracé. 
  • Maatregelenplan kabels en leidingen: We adviseren of ontzorgen initiatiefnemers bij het opstellen van een Maatregelenplan kabels en leidingen. Dit omvat bijvoorbeeld een risico-inventarisatie, inclusief beheersmaatregelen.
  • Ontwerp, engineering en planning: Wij stemmen de integrale ontwerpafwegingen en planning vroegtijdig met de betrokken initiatiefnemers af. Zo ondervinden werkzaamheden geen hinder van kabels en leidingen. Met een passend, realistisch voorsteltrace en verleggingsplan, voorkomen we vertragingen en problemen tijdens de uitvoering.
  • Juridisch advies: Onze juridische kennis passen we toe op jouw initiatief voor advies en beoordeling van eindbeschikkingen, ramingen en kostenverdelingen. Doordat de voorbereidingen van verleggingswerkzaamheden volgens de projectovereenstemmingen worden uitgevoerd, kan de uitvoering volgens planning starten.
  • Verzoek tot aanpassing (VTA) en of Maatregelen (VTM): Als aanpassingen aan kabels leidingen nodig zijn, helpen we bij het opstellen van een verleggingsplan en een planning voor de uitvoer. Met onze verifieerbare, beheerste en inzichtelijke processen, voldoe je aan de vereisten voor het starten van werkzaamheden.
  • Projectovereenstemmingen (POS): Wij begeleiden je bij het opstellen van overeenkomsten met de betrokken partijen. Hierin leggen we direct de verbinding aan de verzoeken (VTA/VTM). Deze overeenstemmingen zijn vaak een eerste voorwaarde om te kunnen starten met werkzaamheden.
  • Realisatie en uitvoeringsondersteuning: We houden grip op de uitvoering door inzet van kabel- en leidingbeheerders ter plaatse en zorgen dat alle afspraken worden nageleefd. 
  • Beheer en instandhouding kabels en leidingen: Bij het beheer maken wij gebruik van de meest actuele gegevens van het Kabel en Leiding Informatie Centrum (KLIC), gecombineerd met de overeengekomen verleggingsplannen en de meest up-to-date documentatie. Tijdens en na de aanpassingen aan kabels en leidingen, zorgen wij met toezicht dat deze functioneel blijven. Bijvoorbeeld met een veiligheidsinstructie, een toolbox of het inzetten van een ‘kabelwacht’ in het veld.
Afbeelding 2 Kabels en Leidingen

Wat levert coördinatie van kabels en leidingen op?

Wij verzorgen een grondige inventarisatie en registratie van kabels en leidingen, waardoor mogelijke knelpunten vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt. Dit resulteert in een soepele start van het proces naar een verleggingsplan, waarbij voldaan wordt aan juridische vereisten en projectonderdelen geen hinder ondervinden. Onze betrokkenheid bij het coördinatieproces en planning voorkomt herontwerp, schade en vertraging, waardoor de uitvoering volgens planning kan starten.

Aan de slag met kabels en leidingen? Richard helpt je verder!

Richard Molemaker
Senior Projectmanager
rmolemaker@avecodebondt.nl
+31 6 104 13 765

Alle projecten