Weging van het Waterbelang

Heb je een ruimtelijke onderbouwing nodig voor een omgevingsplan of omgevingsvergunning? Wil jij in beeld brengen hoe de hydrologische situatie er voor en na de voorgenomen ingreep uitziet? Aveco de Bondt maakt inzichtelijk of een ontwikkeling de waterhuishouding in de omgeving in stand houdt of verbetert en of deze klimaatbestendig is. Eventueel in combinatie met een waterhuishoudingsplan. 

Maatwerk voor jouw plan en klimaatadaptatie 

De Weging van het Waterbelang heette voor de komst van de Omgevingswet de 'Watertoets’. Deze zorgt dat er in ruimtelijke plannen aandacht is voor waterveiligheid en -kwaliteit. Een Weging van het Waterbelang is altijd maatwerk en vereist begrip van de omgeving: de ondergrond, het watersysteem en de functies van water in de omgeving. Klimaatverandering leidt daarbij tot de noodzaak om aanpassingen in de (openbare) inrichting klimaatbestendig te maken. Aveco de Bondt beschikt over de nodige expertise om alle ruimtelijke elementen, boven- en ondergronds, een plek te geven in het advies. Zo werken we samen met jou aan een robuust plan en een klimaatbestendige inrichting van Nederland. 

Afbeelding 1 Watertoets

Aveco de Bondt maakt aantoonbaar dat jouw ingreep de waterhuishouding in stand houdt of verbetert en klimaatbestendig is. We maken ook de oplossingen inzichtelijk als deze niet aan de gestelde eisen voldoet.

Hoe voeren wij de Weging van het Waterbelang uit?

Een Weging van het Waterbelang doorlopen wij samen met jou en de waterbeheerders binnen jouw plangebied. Vaak zijn dit de gemeente en het waterschap. Wij doen dit volledig integraal, waarbij we alle waterstromen meenemen. Wij bieden daarbij inzicht in de vereisten én in de oplossingen. Onze aanpak: 

 • Bureaustudie

  Met een bureaustudie geven we inzicht in de mogelijkheden en aandachtspunten van het plan. We beantwoorden hierbij vragen als ‘hoeveel watercompensatie of waterberging moet ik aanleggen?’, ‘wat is de lokale grondwaterstand?’, ‘waar kan ik mijn riolering op aansluiten?’ en ‘welke vergunningen heb ik nodig?’. 

 • Veldonderzoek

  Als de omstandigheden erom vragen, voeren we veldonderzoek uit om de grondwaterstanden en de doorlatendheid van de grond te bepalen of om de huidige situatie te inventariseren.

 • Advies water- en klimaatbestendige inrichting

  Op basis van de resultaten adviseren we over de mogelijkheden om het plan water- en klimaatbestendig in te richten en hoe je aan het beleid van de waterbeheerder kunt voldoen.

 • Omgevingsmanagement

  We stemmen af met de waterbeheerders (Waterschap, gemeente, provincie en Rijk) en waar nodig met omwonenden. 

Ontwerpen van een klimaatbestendig Waterhuishoudingsplan

Bij het ontwerpen van een inrichtingsplan is een waterhuishoudingsplan nodig om grondwater- en regenwateroverlast te voorkomen. We ontwerpen gezamenlijk de regen- en afvalwatervoorzieningen op basis van de richtlijnen van de waterbeheerder en de benodigde capaciteit. Met een regenwaterstresstest houden we rekening met het veranderende klimaat. Daarnaast besteden we aandacht aan de maaiveldhoogtes om voldoende ontwateringsdiepte en drooglegging te garanderen. Ook houden we rekening met de beschikbaarheid van ruimte in de ondergrond.  

Afbeelding 2 Watertoets

Wat levert de Weging van het Waterbelang op?

Met de Weging van het Waterbelang maakt Aveco de Bondt aantoonbaar dat jouw ingreep de waterhuishouding in de omgeving niet verslechtert en dat jouw ontwikkeling klimaatbestendig is. Blijkt het onmogelijk om aan de gestelde eisen te voldoen? Dan denken wij mee over de oplossing. Het resultaat is een technisch ontwerp van de watervoorzieningen en een onderbouwing van de werking van het watersysteem binnen jouw plan. 

Aan de slag met weging van het waterbelang? Thijs helpt je verder!

Thijs Visser
Senior adviseur Stedelijk en Landelijk water
tvisser@avecodebondt.nl
+31 6 510 85 947