Kwaliteit

Onze leefomgeving is kostbaar. Daarom leggen we de lat bij Aveco de Bondt hoog. Onze onderzoeken, ontwerpen en adviezen? Die moeten toekomstbestendig en van de hoogste kwaliteit zijn. En dus is kwaliteitsmanagement verweven in onze manier van werken. Lees alles over onze aanpak en certificeringen.

Kwaliteitsmanagement

Aveco de Bondt is ISO-9001-gecertificeerd. Dat verzekert je ervan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem op orde is, onze processen voldoen aan internationale normen en we steeds kijken hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. We toetsen bovendien structureel onszelf en onze procedures. Voldoen we nog aan alle wettelijke eisen en regels? Ook evalueren we regelmatig projecten en laten we periodiek klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk, extern bureau.

Kwaliteitsbeleid

Maar als we eerlijk zijn is dat slechts de basis. Kwaliteitsmanagement is niet iets wat je erbij doet. Het is een manier van denken, een manier van werken. Een gedrevenheid om ruimte te creëren voor creativiteit en innovatie, voor groei en ontwikkeling. Een mentaliteit om steeds opnieuw te onderzoeken: hoe kunnen we nog beter aansluiten bij de behoeften van opdrachtgevers, wat is de vraag achter de vraag en hoe kunnen we expertise uit onze organisatie samenbrengen om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten? Dáár is ons kwaliteitsbeleid ten diepste op gericht. Omdat je alleen op die manier komt tot diensten, producten en andere oplossingen van de hoogste kwaliteit.

Procescertificaten

(Water)bodemonderzoek

Gaat er ergens een schop in de grond? Dan moet de bodem eerst onderzocht worden. Daarbij krijg je te maken met het ‘Besluit bodemkwaliteit’ en het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’. Aveco de Bondt is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend voor:
● Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (BRL 2000, protocol 2001)
● Het nemen van grondwatermonsters (BRL 2000, protocol 2002)
● Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (BRL 2000, protocol 2003)
● Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (BRL 2000, protocol 2018)

Milieukundige begeleiding

In het ‘Besluit bodemkwaliteit’ staat dat je voor de milieukundige begeleiding van saneringen een gecertificeerd en erkend bedrijf moet inschakelen. Anders wordt de uitvoering en het evaluatieverslag niet geaccepteerd door het bevoegd gezag. Aveco de Bondt is gecertificeerd en erkend voor:
● Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg (BRL 6000, protocol 6001)
● Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg (BRL 6000, protocol 6002)

Tijdelijke grondwaterbemaling

Ga je graven? Dan moet je vaak tijdelijk het grondwater bemalen. Daarbij is het belangrijk dat je de risico’s in kaart hebt en zo goed mogelijk beheerst. Ons bemalingsadvies helpt je daarbij. We zijn BRL 12010-gecertificeerd, waardoor je verzekerd bent van een hoogwaardig bemalingsadvies dat is opgesteld volgens de richtlijn.

Energieprestatie Woningen

Er gelden tegenwoordig strengere eisen voor energielabels. Die mogen alleen opgesteld worden door een vakbekwaam EnergiePrestatie-adviseur die bij een gecertificeerde organisatie werkt en de NTA 8800-methode gebruikt. Aveco de Bondt is gecertificeerd volgens de voorschriften van de Beoordelingsrichtlijn 9500. De Beoordelingsrichtlijn onderscheidt verschillende onderdelen. Wij zijn gecertificeerd voor het deelgebied Woningen op de subdeelgebieden basisopname en detailopname.

Asbestinventarisatie

Zit er asbest in een gebouw dat je wilt slopen? Of heb je daar een vermoeden van? Dan gelden er strenge protocollen voor de sloop en sanering, om gezondheids- en milieuschade te voorkomen. Aveco de Bondt werkt daarom met Deskundig Inventariseerders Asbest (DIA’s) en volgens het wettelijk vastgestelde certificatieschema. Wij zijn hiervoor gecertificeerd.