Veiligheid

Onze medewerkers zijn kostbaar. En dat geldt ook voor alle mensen waarmee we samenwerken. Daarom besteden we bij Aveco de Bondt veel aandacht aan een veilige werkcultuur. Zodat iedereen aan het einde van de dag weer gezond thuiskomt!

Onze veiligheidsagenda

Veilig werken is de standaard bij Aveco de Bondt. Tegelijkertijd beseffen we dat we nooit klaar zijn als het gaat om veiligheid. Daarom hebben we een veiligheidsagenda. In de periode 2021-2023 werken we aan de verbetering van de volgende uitgangspunten:

 • Bij Aveco de Bondt beleven we veiligheid intrinsiek door inzet van het WAVE-programma en hanteren we het WAVE-programma ter verandering van ons (veiligheid)gedrag.
 • We werken aan een stevige (proactieve) veiligheidscultuur in onze onderneming, onze projecten en onze supply chain.
 • We verbeteren onze veiligheidsprestaties op basis van analyses.
 • We ontwikkelen een WAVE-platform met digitale toepassingen die de efficiency vergroot en administratieve handelingen beperkt.
 • We ontwikkelen onze kennis door het inzetten van bestaande en nieuw te ontwikkelen veiligheidsopleidingen. De training Bain Based Safety (BBS) is één van de initiatieven van onze veiligheidsagenda.
 • We leren continu van (bijna-)ongevallen en best-practises.

Ons veiligheidsprogramma

Aveco de Bondt heeft een eigen veiligheidsprogramma: WAVE. WAVE staat voor: Wees Alert! Veiligheid Eerst! Het programma bestaat uit een pakket aan veiligheidsregels en -waarden die we met elkaar hanteren en naleven. Want hoewel het met de kennis, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en veiligheidsmaatregelen meestal wel goed zit, kan een kleine onoplettendheid toch grote gevolgen hebben. Daarom zijn regels en waarden belangrijk. Ze houden ons alert en zorgen ervoor dat we geen onaanvaardbare risico's nemen. We werken veilig of we werken niet!

Onze veiligheidswaarden

 • Consequent: Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen.
 • Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen.
 • Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen.
 • Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid.
 • Actie: Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil.
 • Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid.
 • Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

Veilig samenwerken

Van onderaannemers tot leveranciers en van opdrachtgevers tot inleners; we werken dagelijks samen. We voelen ons daarbij ook verantwoordelijk voor de veiligheid van partners.
We letten op elkaar en spreken elkaar aan als we niet veilig genoeg werken. Aveco de Bondt gaat ervan uit dat iedereen die voor of namens ons werkt zich houdt aan de veiligheidsregels en daarmee gevaarlijke situaties of zelfs ongevallen voorkomt. Om te waarborgen dat de veiligheidsregels worden nageleefd is er een handhavingsbeleid opgesteld voor eigen medewerkers en voor onderaannemers en inleners.

Veiligheidscertificeringen

 • VCA** 2017/6.0 I Onze VCA-bedrijfscertificering laat zien dat we veilig en gezond werken belangrijk vinden en toont aan dat ons beleid en procedures op dit gebied op orde zijn.
 • SCL trede 3 I Onze certificering voor Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) toont aan dat we het niet alleen belangrijk vinden dat onze veiligheid op papier voor elkaar is, maar dat we ook (meetbaar) aandacht besteden aan veiligheidsbewustzijn en het stimuleren van veilig gedrag.

Bijdragen aan de veiligheid in de branche

Aveco de Bondt draagt ook buiten de eigen muren graag bij aan een groter veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag. Dat doen we op de volgende manieren.

 • Veiligheidsdag: Aveco de Bondt heeft zich aangesloten bij de Nationale Veiligheidsdag van de bouwbranche ‘Bewust Veilig’. Een dag met een wisselend thema op initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie, waarbij we samen met de branche aandacht hebben voor veiligheid.
 • Constructieve Veiligheid: Wij dragen bij aan een betere borging van de constructieve veiligheid in bouwprojecten, door onze kennis op bouwconstructief gebied actief in te zetten in het Kennis Platform Constructieve Veiligheid (KPCV), het VolkerWessels BVGP Platform Constructieve Veiligheid en in het Veiligheidsplatform VolkerWessels Infrastructuur NL.
 • De Governance Code Veiligheid in de Bouw: VolkerWessels is één van de initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. De initiatiefnemers van deze code hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, thema's benoemd, afspraken gemaakt en acties geïnitieerd. Bij de uitwerking wordt de hele bouwketen betrokken. Met concrete afspraken en acties zijn sinds de oprichting quick wins behaald en structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen geïnitieerd. Aveco de Bondt conformeert zich aan deze uitgangspunten en kernwaarden. Onze collega's zetten zich actief in om de veiligheid in de keten te verbeteren. Kijk hier voor meer informatie.