Advies ondergrondse ruimte

Boven, maar ook onder de grond wordt het steeds drukker. De stad verdicht door extra woningbouw en de water- en energietransities. In bestaande straten komen daarbij steeds meer functies samen. Hoe zorgen we ervoor dat we in de grond alle toekomstige functies kwijt kunnen? Aveco de Bondt brengt ondergrondse activiteiten in kaart. Dit helpt steden de ruimte efficiënter te gebruiken en toekomstige ontwikkelingen beter te plannen.

Ordenen van de ondergrond

Wij ondersteunen overheden bij het beter indelen van de ondergrond. Voor een efficiënte inrichting van de ondergrond, waarbij bestaande ondergrondse infrastructuur, het natuurlijk systeem en de stedelijke ontwikkelingen met elkaar worden verbonden. Zo komt er ruimte vrij voor de verschillende ambities, zoals vergroening, actief grondwaterpeilbeheer, klimaatadaptatie en de energietransitie. Wij helpen daarbij de ondergrond adaptief in te richten, zodat we anticiperen op vaak onbekende toekomstige behoeften. Deze aanpak biedt waardevolle inzichten voor bijvoorbeeld rioolbeheerders.

Afbeelding 1 Advies Ondergrondse Ruimte

Hoe ordenen en ontwerpen wij de ondergrond?

Met overzichtelijke kaarten per wijk geven wij op straatniveau aan waar er ruimte in de ondergrond is. Hierbij houden we rekening met huidige (of eventueel al reeds bekende toekomstige) ondergrondse infrastructuren zoals kabels, leidingen en riolering en aanwezig groen én met de ruimte die de nieuwe infrastructuur zelf nodig heeft, inclusief bijvoorbeeld expansielussen en inspectieputten. Zo geven we inzicht in hoeverre nieuwe ondergrondse ruimteclaims goed in te passen zijn. Vervolgens maken we strategische plannen over het gebruik van ondergrondse ruimte.

Stappenplan ondergrondse ruimte:

  1. Stap 1 - Huidige ruimteclaims in beeld: Allereerst brengen we alle belangen en ruimteclaims voor de ondergrond in beeld. Denk aan kabels en leidingen, waterberging, boomwortels, verontreiniging, kelders, energie waaronder WKO. Dit verwerken we in 3D modellen van de ondergrond. Daarbij geven we ook advies over een toekomstbestendige inrichting van de ondergrond. 
  2. Stap 2 - Waterberging, groen en energie: Voor verschillende opgaven berekenen we hoeveel extra ruimte nodig is. Denk aan extra waterberging, boomwortels of warmteleidingen. We analyseren welke ruimte daarvoor bovengronds aanwezig is, hoeveel ondergronds nodig is en of dat past.
  3. Stap 3 - Oplossingen: Lopen we tegen barrières aan? Dan stemmen we de belangen gezamenlijk af en brengen we in beeld wat de gevolgen of verlegmogelijkheden zijn. Natuurlijk vergeten we daarbij niet de praktische aspecten, zoals ruimte voor onderhoud en hoe kabels en leidingen op elkaar inwerken (zoals bufferafstanden).
  4. Stap 4 - Stakeholders: We brengen de kansen en risico's overzichtelijk in beeld en zorgen ervoor dat belangrijke stakeholders hierover met elkaar in gesprek gaan.
  5. Stap 5 - Vertaling naar de praktijk: We vertalen dit naar praktische toepassingen, zoals praktische ruimtebesparende rioolontwerpen waardoor een warmtenet kan worden aangelegd en ontwerprichtlijnen voor wegcunetten.
  6. Stap 6 - Ontwerpen efficiënte indeling ondergrond: Als het ontwerp voor een efficiëntere indeling van de ondergrond staat, maken we een analyse. Deze wordt opgenomen in de strategische plannen over ruimte in de ondergrond. Zoals infiltratieplannen, blauw-groene structuren en drainage.

 

Onze aanpak helpt steden de ruimte onder de grond efficiënter te gebruiken. Zo komt er ruimte vrij voor de verschillende ambities, zoals vergroening, actief grondwaterpeilbeheer, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Afbeelding 2 Advies Ondergrondse Ruimte

Wat levert regie op de ondergrond op?

  • Inzicht in de ondergrond van een gebied (3D-modellen, bodemdaling, overzichtskaarten). Dit biedt waardevolle voordelen voor strategische inrichting van de ondergrondse ruimte, Waarbij de ene maatregel een andere niet in de weg gaat zitten. Zo blijven onnodig hoge kosten later bespaard.
  • Concreet toekomstbestendig verbeterplan uitgewerkt in een uitvoeringsontwerp;
  • Input voor handboek inrichting openbare ruimte (HIOR) en ontwerpleidraden;

Aan de slag met advies ondergrondse ruimte? Lieselotte helpt je verder!

dr. Lieselotte Tolk
Senior projectleider Waterveiligheid en Geohydrologie
ltolk@avecodebondt.nl
+31 6 109 14 315

Alle projecten