Risicobeheersing en omgevingsmonitoring

Beperken van het risico op schade bij de omgeving is een belangrijk onderwerp bij dijkversterkingen.

Ontwerp en risicobeheersing waterkeringen

In veel gevallen vinden werkzaamheden plaats onder complexe geotechnische omstandigheden en op korte afstand van dijkwoningen, kabels & leidingen en andere infrastructuur. Wij adviseren en ontwerpen hierin en monitoren tijdens de uitvoering. Dit doen we ook voor ondergrondse werkzaamheden.

Afbeelding 1 Risicobeheersing en Omgevingsmonitoring

Geotechniek, geohydrologie en omgevingsmonitoring

Voor het toetsen, ontwerpen en bouwen van waterkeringen verzorgen wij de volledige dienstverlening omtrent de geotechniek, geohydrologie, geodata en omgevingsmonitoring. Dit doen we in de plan-, ontwerp- en realisatiefase. Voor zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerskant. Wij zorgen ervoor dat het risico op omgevingsschade en stagnatie van het werk beheersbaar blijft. Ook voeren wij omgevingsmanagement uit om bewoners en belanghebbenden goed te informeren en mee te nemen in de werkzaamheden.

Hoe pakken we dat aan?

 1. Bodem en omgeving in beeld
  We brengen de bodemopbouw en grondparameters in beeld en voeren laboratoriumonderzoek uit. We inventariseren objecten in de omgeving (panden, K&L, etc.) en doen eventueel archiefonderzoek, bouwkundige inspecties en funderingsonderzoeken. Ook stellen we, in overleg met het projectteam en belanghebbenden, het ambitieniveau en beleid op rondom schadepreventie.
 2. Geotechnische analyse in VO-fase
  We ontwerpen een dijk met oog voor de omgevingsbeïnvloeding. Geotechnische- en geohydrologische analyses doen we met state-of-the-art rekenmodellen zoals D-serie en Plaxis.
 3. Risico’s in beeld
  Voor dijkversterkingsprojecten kunnen wij op basis van de VO-ontwerpen de omgevingsbeïnvloeding voorspellen. Vervolgens kunnen wij dit vertalen naar concrete schadepredicties en risico’s voor omliggende bebouwing en infrastructuur.
 4. Maakbare DO en UO-ontwerpen
  De risico’s vertalen we naar maakbare DO en UO-ontwerpen met realistische beheersmaatregelen.
 5. Monitoringsplan omgevingsbeïnvloeding
  Indien nodig actualiseren we de schadepredicties voor bebouwing en stellen we een monitoringsplan op met (opschaalbare) maatregelen om de risico’s voor de omgeving te beheersen. 
 6. Monitoring tijdens uitvoering 
  Tijdens de uitvoering bewaken we risico’s actief door monitoring en onderhouden korte lijnen met Site Engineering en de Uitvoering.Hiervoor zetten we een geavanceerd online platform in dat meetresultaten op een eenvoudige en duidelijke wijze presenteert, metingen toetst aan grenswaarden, alarmmeldingen verstuurt bij overschrijdingen en rapportages maakt voor het projectteam.
 7. Monitoring op locatie 
  Wanneer tijdens de werkzaamheden de grenswaarden worden overschreden, zorgen wij ervoor dat de oorzaak wordt gevonden. Op specifieke momenten, bijvoorbeeld bij zware graafwerkzaamheden nabij woningen of bij het inbrengen van damden, zorgt Aveco de Bondt ervoor dat live op locatie toezicht aanwezig is om te achterhalen welke handelingen/werkzaamheden invloed op de omgeving uitoefenen. Wanneer een causaal verband wordt aangetroffen worden samen met de uitvoerende partijen direct maatregelen bepaald om hinder en risico’s tot een beheersbaar niveau terug te brengen.
 8. Omgevingsmanagement
  De omgevingsmanagers onderhouden proactief contact met bewoners en belanghebbenden om deze te informeren en zo vroeg mogelijk mee te nemen in de te verwachtten werkzaamheden. Met goede communicatie creëren we draagvlak en daarmee een beter verloop van projecten. 

Geodriehoek

Omdat geotechniek, geohydrologie en geodata bij bouwen van keringen sterk aan elkaar verbonden zijn, hebben we specialistische teams met onze zusterbedrijven samengebracht in onze Geodriehoek. Dit is een groep van zo’n 25 geotechnici, 20 geohydrologen en 5 dataspecialisten. Hiermee beschikken we over een grote groep specialisten waarmee alle fasen van beleid, ontwerp en uitvoering geborgd zijn.

Afbeelding 2 Risicobeheersing en Omgevingsmonitoring

Waterveiligheid en keringen

Met onze bewezen methodes zijn vele keringen veilig en praktisch uitgevoerd. Soms op uitzonderlijke wijze, zoals bij de Markermeerdijken, maar vaak ook minder uitgesproken zoals bij de DAHB polder.

Aan de slag met risicobeheersing en omgevingsmonitoring? Rick helpt je verder!

ing. Rick Oosterhoff
Senior Adviseur
roosterhoff@avecodebondt.nl
+31 6 273 727 35