Saneringsonderzoek

Voordat een project kan starten is het belangrijk dat de bodem vrij is van verontreiniging. Wij voeren saneringsonderzoeken uit en adviseren over de manier van saneren.

Bodemonderzoek en saneringsonderzoek

Allereerste onderzoeken we de mate van bodemverontreiniging. Daarna bepalen we de mogelijke beste saneringswijze. In complexe gevallen is het nodig om eerst een saneringsonderzoek uit te voeren. We maken een inventarisatie van de uitvoerbare en financieel haalbare saneringstechnieken. Een mogelijkheid is een modelstudie stoftransport. Als het nodig is kunnen we een aantal saneringsvarianten uitwerken.

Afbeelding 1 Saneringsonderzoek

Met een gerichte analyse van de bodem onderzoeken we een aantal specifieke eigenschappen van de bodem of van de verontreiniging. Denk aan grondwaterkarakterisatie (om de potentie van natuurlijke afbraak van de verontreinig te bepalen) of olie- of PAK-karakterisatie. Met deze informatie bepalen we of een saneringstechniek geschikt is. Dit saneringsonderzoek wordt meestal in het saneringsplan geïntegreerd.

Soms kan de bodem zelf de verontreiniging afbreken. Dit kan enorme kostenbesparingen opleveren. Wij onderzoeken in hoeverre de bodem hiertoe in staat is.

Natuurlijke afbraak verontreiniging in bodem

In de bodem voorkomende verontreinigingen kunnen onder bepaalde omstandigheden, door van nature in de bodem voorkomende bacteriën en organismen, afgebroken worden tot onschadelijke afbraakproducten. Dit proces, ‘natuurlijke afbraak’, vindt plaats onder zuurstofhoudende (aërobe) of zuurstofarme (anaërobe) omstandigheden in het grondwater. 

Voor bepaalde typen verontreinigingen kan voorspellend onderzoek worden gedaan. Daarna bepalen we óf en hoe de afbraak kan worden gestimuleerd en hoe dat kan worden uitgevoerd.

Toepassingsmogelijkheden

Om inzicht te krijgen in het optreden van natuurlijke afbraak in de bodem en de toepassingsmogelijkheden voor natuurlijke afbraak als saneringsmethode, bieden wij de volgende diensten aan:

  • Grondwaterkarakterisatie (onderzoek naar de afbraakcondities in het grondwater);
  • DNA onderzoek: DNA finger printing (onderzoek naar de duurzaamheid van de afbraakcondities in het grondwater). Uit het onderzoek blijkt dat de grondwaterbronnen allemaal een unieke microbiologische samenstelling hebben waarmee je als het ware een vingerafdruk van het water kunt maken;
  • Oliekarakterisatie (onderzoek naar de samenstelling en onder meer afbraakmogelijkheden);
  • Flexibele EmissieBeheersing (modellering van de verspreiding en beheersing van de verontreiniging door monitoring);
  • Uitwerking van biologische in-situ saneringsvarianten in de planfase.

In-situ sanering

Soms is de natuurlijke afbraak zo prominent aanwezig dat de verontreiniging zich niet verder verspreidt en er sprake is van een stabiele situatie. De natuurlijke afbraak kan gestimuleerd worden door toevoeging van voedingsstoffen, zuurstof, koolstof of zelfs bacteriën in de bodem, waardoor de verontreiniging in-situ gesaneerd wordt.

Afbeelding 2 Saneringsonderzoek

Wat levert het op?

  • Inzicht in bodemverontreiniging; 
  • Advies over de beste wijze om de bodem te saneren.

Aan de slag met saneringsonderzoek? Antoine helpt je verder!

Antoine Booms
Senior Projectmanager
abooms@avecodebondt.nl
+31 6 502 23 028

Alle projecten