icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan: watertakenplan

Wij begeleiden in het opstellen van een vGRP (verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan), waarin het traditionele GRP is uitgebreid met de grondwater- en hemelwatertaken van de gemeente. In ons stappenplan combineren wij een goede beheersing van beleidsprocessen met technisch inhoudelijke kennis van het watersysteem.

Watertaken Gemeente

Gemeenten hebben drie watertaken: naast de rioleringstaak hebben gemeenten sinds 2008 een zorgtaak voor hemelwater en grondwater. De gemeentelijke watertaken zijn dus verbreed, en daarmee ook het traditionele gemeentelijke rioleringsplan.

Expertise van inhoud en proces

Het opstellen van vGRP's vergt een goede beheersing van beleidsprocessen in combinatie met technisch inhoudelijke kennis en het maken van pragmatische keuzes. Wij ondersteunen u hierbij. We hanteren hiervoor een beproefd stappenplan dat we al bij vele gemeenten hebben mogen toepassen. 

Naast onze theoretische expertise van riolering, hemelwater en grondwater hebben wij een grondige kennis van de praktijk in de stedelijke omgeving. We begrijpen de onderlinge samenhang en interactie tussen riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Hierin ligt onze kracht. Alleen zo kan sprake zijn van een echt verbreed GRP.

Bij onze oplossingen kijken we niet alleen naar de kosten van aanleg. Juist de doorlopende kosten voor beheer en onderhoud zijn vaak de grootste financiële posten. Duurzaamheid en kostenefficiënte oplossingen voor de lange termijn zijn altijd ons vertrekpunt.

Drie gemeentelijke zorgplichten

1. AFVALWATER

Gemeenten hebben een zorgplicht voor de doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Het GRP-oude-stijl gaf hier invulling aan. Het hemelwater had door de grote verwevenheid met het afvalwater (gemengde rioolstelsels) in het GRP reeds een grote rol. Sinds de beleidsbrief hemelwater van het kabinet uit 2004 wordt ingezet op het ontvlechten van het rioolstelsel: het afvalwater scheiden van het hemelwater. Dit afkoppelen vermindert de hydraulische belasting van de rioolstelsels, verhoogt het zuiveringsrendement van de AWZI's en zorgt voor minder riooloverstorten naar het oppervlaktewater. Door de klimaatontwikkelingen is de aandacht voor op een duurzame manier afkoppelen weer herleefd.

2. HEMELWATER

In de Waterwet is de zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater opgenomen. Het gaat om hemelwater dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. De perceeleigenaar is primair zelfverantwoordelijk voor de verwerking van het hemelwater op zijn terrein. 

Het gemeentelijk hemelwaterbeleid geeft aan in welke situaties de particulier in redelijkerwijs gevraagd kan worden het hemelwater op particulier terrein te infiltreren. Als dat niet mogelijk is, wordt het regenwater via een gemeentelijk stelsel afgevoerd. Doelmatigheid is ons vertrekpunt bij de invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid. 

Afkoppelen maakt ook onderdeel uit van het hemelwaterbeleid. Een aantal keuzes moeten worden gemaakt: waar kan en gaat afgekoppeld worden, zowel vanuit milieutechnisch, praktisch als financieel oogpunt? Wordt zichtbaar afgekoppeld (aan het maaiveld), of wordt de neerslag via een hemelwaterriool of IT-riool afgevoerd? 

Wateroverlast moeten worden voorkomen. De informatie hierover komt uit integrale berekeningen en de hemelwaterstresstesten.

3. GRONDWATER

We waren pionier op het gebied van grondwaterwaterbeleid in stedelijk gebied. Inmiddels hebben we vele grondwaterbeleidsplannen opgesteld. Soms als achtergronddocument bij een vGRP, soms als separaat beleidsstuk. Onze grondwaterexpertise zetten we in om met u een passend beleidsdocument op te stellen.

Voor gemeenten met weinig grondwateroverlast kan vaak worden volstaan met een grondwaterbeleidsnotitie. Voor gemeenten waar veel grondwateroverlast wordt ervaren, kan een inventarisatie van het stedelijk grondwatersysteem nodig zijn. Naast beleidsuitgangspunten worden acties en maatregelen geformuleerd om de grondwateroverlast aan te pakken.

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
Mark  van Dijk
Mark van Dijk
Adviseur Stedelijk & Landelijk Water
T +31 6 12642913
markvdijk@avecodebondt.nl