Advies klimaatadaptatie stedelijk water

Door klimaatverandering moeten bestaande en nieuwe gebieden klimaatbestendig worden ingericht. Die aanpassingen hebben invloed op watersystemen, maar ook op groen, wegen, funderingen en de ondergrond. Hoe creëer je een gezamenlijke en effectieve klimaatadaptieve aanpak op het gebied van droogte, wateroverlast, hitte en overstromingen? Daar helpen wij bij.

Klimaatadaptatie: kansrijke oplossingen

Het klimaatbestendig inrichten van een bestaande of nieuwe wijk werkt vraagt om inzicht in de kwetsbare locaties, risico’s en kansrijke oplossingen. Voor hele regio’s, maar ook voor specifieke buurten of panden. Waterberging biedt bijvoorbeeld kansen om droogte te bestrijden, voor vergroening en het beperken van hittestress. Door in verbinding met de omgeving te ontwerpen, vinden we doelmatige oplossingen, voorkomen we overlast en verbeteren de leefomgeving.

Afbeelding 1 Advies Klimaatadaptie Stedelijk Water

Van inzicht naar concreet en klimaatbestendig watersysteem

Wij helpen met het helder maken van de klimaatopgaven. Dat doen we bijvoorbeeld met modellen en 3Dvisualisaties. Dit vertalen we naar concrete maatregelen; van wadi’s tot actief grondwaterbeheer en regionale berging. We helpen om duidelijke, klimaatrobuuste inrichtingskeuzes te maken. Daarbij brengen we partijen samen en inspireren we waar nodig met technisch creatieve maatregelen.

We ondersteunen bij:

 • Effectstudies en droogtestudies
 • Waterbalansmodellering en 1D-2D modellering
 • Berekeningen en visualisatie hittestress, water op straat en grondwater (Tygron)
 • Modellering riool, grondwater, oppervlaktewater en stroming over maaiveld (SOBEK2, Infoworks ICM, MODFLOW, HEC-RAS, D-Hydro)
 • Actualiseren en verdiepen van klimaatstresstesten, klimaatdialogen en programmaplanning
 • Opstellen van de klimaatuitvoeringsagenda’s
 • Actief betrekken stakeholders bij plannen (bewoners en bestuur)
 • Afdelingen ondersteunen bij de verbinding tussen klimaatadaptatie en andere thema’s:  energietransitie, vergroening en mobiliteit.  Daarbij geven we ook advies over een toekomstbestendige inrichting van de ondergrond.
 • Vastleggen van klimaatnormen en randvoorwaarden in beleid, programma’s, vergunningen en bestemmingsplannen
 • Ontwerpen van klimaatmaatregelen en klimaatbestendige wijken van schetsontwerp (SO) naar definitief- (DO) en uitvoeringsontwerp (UO) en bestek.
 • Inhouse ondersteuning

Is de ruimte krap? Dan zoeken we naar creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld het tegengaan van wateroverlast én droogte door wadi’s te combineren met actief grondwaterpeilbeheer.

Hoe pakken we klimaatadaptatie aan?

We nemen de volgende stappen:

 • Klimaatonderzoek en stresstesten We modelleren en visualiseren de effecten van klimaatverandering op het grondwater, water op straat, hittestress en het watersysteem. Dit doen we van straat tot regionaal niveau.
 • Oplossingsrichtingen en kansenkaarten Aan de hand van kwetsbare functies zoals droogvallende funderingen, risico op bodemdaling, agrarische schade en infrastructuur geven we aan waar de noodzaak en de ruimte zit om klimaatmaatregelen te nemen.
 • Ontwerp klimaatmaatregelen We ontwerpen robuuste ondergrondse en bovengrondse waterbergingen en een klimaatbestendige afvoer. Uiteraard ook met oog voor de andere opgaven zoals de energietransitie, biodiversiteit en de bouwopgave, en voor kwetsbare functies in de omgeving.
 • Klimaatbestendige nieuwbouw We ondersteunen bij het gezamenlijk ontwerpen van voldoende waterberging en schaduw in de wijk, met ontwikkelaar, gemeente, waterschap, bewoners en bedrijven.
 • Klimaatkansen in de verbinding stedelijk-landelijk We verbinden de opgaven in de stad en de regio. Door gezamenlijk naar het watersysteem te kijken, creëren we kansen.
 • Klimaatadaptatiebeleid We ondersteunen in het formuleren van klimaatbeleid. We ontwikkelen varianten en oplossingsrichtingen, stellen gezamenlijk beleidsteksten op, creëren ambtelijk en bestuurlijk draagvlak en verzorgen implementatie.

Ruimte voor waterberging

Met grondwatersysteemkaarten geven we een goed onderbouwd inzicht in waar er ruimte is boven- en ondergronds om water op te slaan, zonder daarmee grondwateroverlast te veroorzaken. Daarnaast bieden we ook inzicht in waar grondwateraanvulling juist essentieel is om droogteschade te voorkomen. Waar deze ruimte krap is gaan we met de (riool)beheerders op zoek naar oplossingen en praktische ontwerpen.

Creatief ontwerpen

Met onze gedetailleerde riool- en oppervlaktemodellen (bijvoorbeeld Tygron, D-Hydro en Infoworks) geven we inzicht in waar water zich verzamelt en mogelijk overlast kan geven. Met onze platformen bieden we snel inzicht in de knelpunten en de mogelijke maatregelen tegen wateroverlast en hittestress. De gecombineerde oplossingsrichtingen voor grondwater, hitte en wateroverlast brengen we in beeld via onze Urban Water Planner. Zo kunnen we creatief ontwerpen, en verzorgen we een goede basis voor bijvoorbeeld de watertoets of een concreet ontwerp.

Afbeelding 2 Advies Klimaatadaptie Stedelijk Water

Wat levert dat op?

 • Inzicht in risico’s en oplossingsrichtingen
 • Belangrijke input en basis voor concrete gebiedsontwerpen

Aan de slag met advies klimaatadaptatie stedelijk water? Lieselotte helpt je verder!

dr. Lieselotte Tolk
Senior projectleider Waterveiligheid en Geohydrologie
ltolk@avecodebondt.nl
+31 6 109 14 315