Bouwkuip- en bemalingsadvies voor nieuwbouwproject in Amsterdam

Hoe houd je droge voeten en voorkom je omgevingsschade bij de bouw van een ondergrondse parkeergarage en een appartementencomplex op één van de kunstmatige eilanden van IJburg? Daarvoor klopte aannemer Bébouw Midreth aan bij Aveco de Bondt.

Opdrachtgever

Bébouw Midreth

Plaats

Amsterdam

Fase

Afgerond

Wij legden met bouwkuip- en bemalingsadvies de basis voor de bouwwerkzaamheden aan woningbouwproject IJgenwijs. IJgenwijs ligt op het Centrumeiland bij IJburg-Zuid. Het nieuwe appartementencomplex telt 34 woningen. De bewoners parkeren straks in de L-vormige parkeergarage onder het gebouw.

Kans op grondvervorming en toestroom van grondwater

Vanwege de vorm van de bouwput, de naastgelegen infrastructuur en de zandige bodemopbouw van IJburg was de grondvervorming en toestroom van grondwater een punt van aandacht bij de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Aveco de Bondt deed hier onderzoek naar, waarbij we ook keken naar omgevingsbeïnvloeding. Vervolgens ontwierpen we een bouwput met (gestempelde) damwanden en bemaling.

Bodemschematisatie, uitgangspunten en randvoorwaarden

Op basis van eerder bodemonderzoek, sonderingen en grondwaterstandgegevens hebben we een gedetailleerde bodemschematisatie gemaakt. Ook zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden bepaald voor de bouwkuip, de naastgelegen infrastructuur en de nieuw te realiseren DPA-palen.

slide.title slide.title

Ontwerp en toetsing van de damwanden

Met de software D-Sheet Piling is voor verschillende doorsnedes de benodigde damwand en stempeling in kaart gebracht. We gebruikten onder andere het programma PLAXIS om de mate van omgevingsbeïnvloeding vast te stellen. De resultaten toetsen we aan de randvoorwaarden van bevoegd gezag.

Keuze voor uitvoeringsmethode bemaling

Tot slot kozen we samen met de aannemer een uitvoeringsmethode voor de bemaling. Met een semi-3D-grondwatermodel bepaalden we het onttrekkingsdebiet en de invloedssfeer van de bemaling. Het resultaat? Een praktisch en uitvoerbaar integraal bouwkuipontwerp dat voldoet aan strenge randvoorwaarden en rekening houdt met objecten en gebruikers in de omgeving.

Experts in ontwerp en risicobeheersing bij ondergrondse opgaven

Aveco de Bondt ondersteunt regelmatig gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers bij projecten met complexe geotechnische en geohydrologische omstandigheden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de bouw van ondergrondse constructies of de aanleg of vervanging van een rioolstelsel. Dat doen we met een team van ervaren geotechnici, geohydrologen en dataspecialisten. Samen zorgen we er voor dat begraving en bemaling veilig gebeurt en de omgeving leefbaar blijft. Ook voorkomen we omgevingsschade, kosten en stagnatie.

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

ing. Rick Oosterhoff
Senior Adviseur
roosterhoff@avecodebondt.nl
+31 6 273 727 35