Integrale gebiedsvisie voor Peelkant Sint Anthonis

Aan de zuidwestkant van Sint Anthonis ligt een ontwikkelgebied voor woningbouw. Aveco de Bondt ontwikkelde een integrale visie voor de dorpsrand van deze Brabantse kern, waarbij herstel van het landschap één van de speerpunten was.

Knelpunten, kansen en doelen bij de planontwikkeling

Het plangebied waar het om gaat ligt ten zuidwesten van Sint Anthonis, op de grens met het buitengebied. De aangrenzende wijk kampt met een waterprobleem, de huidige dorpsrand heeft geen relatie met het buitengebied en het gebied ligt dichtbij een drukke provinciale weg. Aan Aveco de Bondt de uitdaging om daarop in te spelen, knelpunten op te lossen, de relatie met het landschap te versterken en ruimtelijke kansen te verzilveren. Met deze doelen in het achterhoofd is een gebiedsvisie ontwikkeld, een stedenbouwkundig plan ontworpen en een inrichtingsplan opgesteld.

Gebiedsvisie: luchtige overgang tussen kern en buitengebied

De visie voorziet een ontwikkeling aan de dorpsrand. Deze zone kenmerkt zich door zichtlijnen richting het landschap en verspringende houtwallen die haaks op de weg gelegen zijn.

Het landschappelijk raamwerk komt voort uit de aansluiting op het (voormalige) beekdal. Het landschap rondom het ontwikkelgebied varieert. Aan de ene kant vind je de robuuste groenzone in het beekdal. Die loopt via groene scheggen langs de historische houtwallen en landbouwwegen tot aan het lint van de ontwikkellocatie.

De nieuwe bebouwing hecht zich aan de bestaande kern en schikt zich in de landschapsstructuur. Hierdoor ontstaat een luchtige overgang naar het buitengebied, die gedragen wordt door de bestaande houtwallen. De wijk kent geen harde overgang van dorp naar landschap, maar wordt met elkaar verweven. Op een natuurlijke en landschappelijke wijze wordt zo de kern van Sint Anthonis afgerond.

Afbeelding 1 Project Integrale gebiedsvisie voor Peelkant Sint Anthonis

Gebiedsvisie

Stedenbouwkundig plan: zicht op het landschap behouden en geaccentueerd

Het raamwerk van het stedenbouwkundig plan voor circa 100 woningen heeft een vanzelfsprekende opzet door de aansluiting op het dorp en de situering binnen de landschappelijke structuur. De ontwikkeling van woningen is verdeeld in twee grote en twee kleinere bebouwingsclusters. Tussen de clusters zijn (groene) doorlijningen ontworpen. Daarbij is het zicht op het landschap behouden en geaccentueerd. Alle nieuwe woningen zijn op de hoge, droge gronden gesitueerd. Langs de provinciale weg is ruimte voor het bergen van water voor zowel nieuwe als bestaande woningen. Binnen de zone is daarnaast ruimte voor natuurontwikkeling en recreatieve functies.

Stedenbouwkundig plan Sint Anthonis

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan: aansluiting tussen hoge akkerlanden en laaggelegen beekdal

Onze uitdaging bij elk inrichtingsplan is om waar mogelijk op de ideeën uit de gebiedsvisie aan te sluiten. Het verschil tussen twee verschillende zones, in dit geval de hoge akkerlanden en een laaggelegen beekdal, zijn onder andere door beplanting, materialisatie en vormentaal te beleven.

In de groene zone is bijvoorbeeld een fruitboomgaard gesitueerd. Dit landschapselement is ook toegepast tussen de nieuwe bebouwing, maar dan niet in een grid maar als straatboom. Een ander voorbeeld is het verschil in wandelroutes binnen het plangebied. Langs de nieuwe woningen komt een trottoir van elementverharding, in tegenstelling tot de routes in de groene zone. Deze worden uitgevoerd in een open verharding of zelfs enkel als ‘maaipad’.

Afbeelding 2 Project Integrale gebiedsvisie voor Peelkant Sint Anthonis

Inrichtingsplan

Expertise in gebiedsontwikkeling

Aveco de Bondt ondersteunt overheden, projectontwikkelaars en aannemers bij de ontwikkeling en realisatie van projecten in zowel landelijk als stedelijk gebied. We verzorgen bijvoorbeeld de participatie, geven juridisch en planologisch advies, ontwerpen de landschappelijke inpassing, voeren quickscans uit en begeleiden of vervaardigen de (civiel)technische uitwerking. Hierin betrekken we regelmatig ook specialisten van andere disciplines binnen Aveco de Bondt. 

Bekijk de diensten die vallen onder dit project: 

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

Paul Damen
Stedenbouwkundige
pdamen@avecodebondt.nl
+31 6 182 43 720