Ondergronds bouwen

De ruimte bovengronds wordt steeds beperkter. Hierdoor moet steeds vaker ondergronds gebouwd worden, bijvoorbeeld voor parkeergarages en kelders. Dat gebeurt onder complexe geotechnische- en geohydrologische omstandigheden, wat vraagt om een integrale aanpak. Met expertise vanuit verschillende disciplines, zorgt Aveco de Bondt voor een maakbaar bouwputontwerp en beheersbare uitvoering. 

Geotechniek, geohydrologie en omgevingsmonitoring

Bouwen in de ondergrond betekent rekening houden met de bodemopbouw, grondwaterstromen en een veeleisende omgeving met kwetsbare bebouwing en infrastructuur. Voor het bouwen van ondergrondse constructies en lijninfra verzorgen wij de volledige dienstverlening over geotechniek, geohydrologie, geodata en omgevingsmonitoring. Dit doen we in de plan-, ontwerp en realisatiefase, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Afbeelding 1 Ondergronds Bouwen

Hoe pakken we ondergronds bouwen aan?

Omdat geotechniek, geohydrologie en geodata bij ondergronds bouwen sterk aan elkaar verbonden zijn, hebben we onze specialisten samengebracht in onze Geodriehoek. Hiermee beschikken we over een grote groep specialisten waarmee alle stadia vanaf de planfase t/m de uitvoering en gebruiksfase geborgd zijn. 

  • Planfase

    We voeren gebiedsanalyses uit, stellen (schets)ontwerpen op en maken de risico’s binnen en buiten de bouwhekken inzichtelijk en beheersbaar met (opschaalbare) maatregelen. Dit geeft de opdrachtgever een duidelijk beeld van de mogelijkheden en risico’s.

  • Ontwerpfase

    We voeren geotechnisch en geohydrologisch veldonderzoek uit, inclusief funderingsonderzoek bij naastgelegen panden indien nodig. We gebruiken rekenmodellen als D-Serie, PLAXIS en MODFLOW voor damwand- en bemalingsberekeningen. Dit resulteert in een maakbaar bouwkuipontwerp en bemalingsadvies, met oog voor de invloed op de omgeving in zowel de bouwfase als de gebruiksfase. Bij het bouwkuipontwerp analyseren we de risico’s voor de omgeving als gevolg van grondvervormingen en verlaging van de grondwaterstand. Deze brengen we vervolgens samenhangend in beeld en breiden we zo nodig uit met schadevoorspellingen voor bebouwing en een monitoringsplan met maatregelen voor risicobeheersing. 

  • Uitvoering

    Tijdens de uitvoering bewaken we risico’s voor de bouwkuip en omgeving actief middels metingen en houden we het projectteam realtime op de hoogte van de meetresultaten via het Aveco de Bondt Monitoringsplatform. Bij eventuele overschrijding van signalerings- of interventiewaarden waarschuwen we het projectteam en adviseren wij over de te nemen beheersmaatregelen.

Of het nou gaat om grote bouwkuipen en infrawerken, of om ‘simpele’ rioolvervangingen in de bebouwde omgeving. Wij zorgen ervoor dat de ontgraving en bemaling veilig gebeurt en de omgeving leefbaar blijft. Daarbij voorkomen we omgevingsschade, kosten en stagnatie.

Afbeelding 2 Ondergronds Bouwen

Wat levert deze dienst op

Met onze bewezen methodes voeren wij ondergrondse werken veilig en praktisch uit. Soms op uitzonderlijke wijze, zoals bij het Rijksmuseum Amsterdam of de Zeesluis IJmuiden, maar natuurlijk ook gewoon bij een rioolvervanging in een wijk. 

Aan de slag met ondergronds bouwen? Wouter helpt je verder!

Wouter Kooijman
Specialist Waterveiligheid & Omgeving
wkooijman@avecodebondt.nl
+31 6 128 97 958

Alle projecten