icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied

Met actief grondwaterpeilbeheer en een drainage-infiltratieleiding in verbinding met het oppervlaktewater, kun je een gewenst grondwaterpeil realiseren. Zo kan zowel een te hoge als te lage grondwaterstanden worden voorkomen en het waterbuffend vermogen worden vergroot.

drs. ing. Maarten  Kuiper
drs. ing. Maarten Kuiper

Actief grondwaterpeilbeheer

Een van onze focuspunten al sinds 1980 het beheren van het grondwater in stedelijk gebied. We vullen onze kennis nu verder aan in samenwerking met het DPRA en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, ondermeer via een deelexpeditie.

De deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer richt zich op het delen van de kennis over actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied. Dit in de context van het (grotere) systeem van water, bodem en ondergrond. In het bijzonder gaat het om kennisdoorwerking van het DPRA onderzoek ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied’ naar én tussen decentrale overheden (voornamelijk gemeenten op slappe bodems).

BINNEN DIT PLATFORM IS MAARTEN KUIPER NAMENS AVECO DE BONDT SAMEN MET ARIANE TUINENBURG-JANSEN VAN RIJKSWATERSTAAT EXPEDITIELEIDER.

Deelexpeditie Actief Grondwaterpeilbeheer

De deelexpeditie heeft als doel om kennisuitwisseling over actief grondwaterpeilbeheer te bevorderen tussen verschillende afdelingen van decentrale overheden, zoals rioolbeheer in relatie tot groen, stedenbouw, wegen, etc. Dat doen we door het uitwisselen van ervaringen tussen verschillende pilots met actief grondwaterpeilbeheer en door kennisbehoeften in beeld te brengen. Regio’s op slappe bodem waar actief grondwaterpeilbeheer kansrijk is zullen in de deelexpeditie met elkaar worden verbonden. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer, in afstemming met de cultuurhistorische achtergrond van een omgeving (zoals de oorspronkelijke waterlopen en verkavelingsstructuren met ontginningssloten), kan schade als gevolg van droogte of juist wateroverlast voorkomen. 

In 2020 is ook gestart met het onderzoek best practices ontwerp, aanleg en beheer van drainage en infiltratiesystemen. Dit is een onderzoek ten behoeve van de uitvoeringspraktijk. Hierin wordt onderzocht hoe actief grondwaterpeilbeheer het beste in de praktijk kan worden gebracht, rekening houdend met het onderliggend systeem van water, bodem en ondergrond en de ingrepen die de mens daarin door de eeuwen heen heeft gedaan. In dit onderzoek zullen we meer technische informatie geven over hoe actief grondwaterpeilbeheer het beste in de praktijk gebracht kan worden. De resultaten van het onderzoek zullen worden ingebracht in de deelexpeditie.

Factsheet Actief Grondwaterpeilbeheer 2020

Eind 2020 is de factsheet van deze deelexpeditie opgeleverd. De factsheet betreft een actualisatie van de beschikbare kennis en ervaring die is opgedaan met AGWP in de periode 2017 – 2020. Als onderdeel van de deelexpeditie zijn korte filmpjes opgenomen en is een animatie gemaakt over AGWP.

Grondwaterpeilbeheer1.png

Wat is actief Grondwaterpeilbeheer?

Ariane Tuinenburg en Maarten Kuiper, vertellen in dit filmpje hier meer over of kijk  deze animatie.

Actief grondwaterpeilbeheer in het Project Klimaatbestendig Klapwijk in Pijnacker-Nootdorp zie je in dit filmpje.

Benieuwd hoe Aveco de Bondt gezamenlijk tot een droogteaanpak komt? Klik hier

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
drs. ing. Maarten  Kuiper
drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
T +31 88 00 48 212
mkuiper@avecodebondt.nl