icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Strategisch advies geohydrologische veranderingen

Nieuwe ontwikkelingen boven en onder de grond raken via het grondwatersysteem vaak een veel groter gebied. Hoe houd je rekening met die effecten, betrek je alle stakeholders in het proces en weeg je belangen zorgvuldig af? Daar ondersteunen wij je bij.

drs. ing. Maarten Kuiper
drs. ing. Maarten Kuiper

Schaarse ruimte, grote opgaven, conflicterende belangen

In onze leefomgeving spelen tal van grote maatschappelijke opgaven. Van de energietransitie tot het woningtekort, van klimaatadapatie tot het stimuleren van de biodiversiteit en van het tegengaan van droogte tot borgen dat we in de toekomst kunnen beschikken over voldoende, schoon (drink)water. Al die opgaven vragen niet alleen ruimte boven en onder de grond, maar hebben ook direct invloed op onze watersystemen. Vooral via het grondwatersysteem worden vaak grote gebieden beïnvloed. Gebieden waarbinnen je te maken krijgt met meerdere en vaak conflicterende belangen. Wat goed is voor de natuur, gaat misschien ten koste van de landbouw of de stabiliteit van woningen in een gebied.

Samen komen tot gedragen, toekomstbestendige oplossingen

Aveco de Bondt ondersteunt gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat bij deze uitdagingen. We helpen ze om een heldere strategie te ontwikkelen, risico’s en effecten duidelijk in kaart te brengen, stakeholders in een gebied te betrekken en duidelijk en onderbouwd te communiceren over de inhoud, keuzes en maatregelen. Dat doen we vanuit een stevige basis van inhoudelijke kennis met oog voor de mens. We helpen bij de voorbereiding, tijdens de uitvoering van veranderingen en in de beheerfase erna. Zo komen we samen tot gedragen, toekomstbestendige oplossingen.

Onze mogelijkheden in geohydrologische omgevingsbeïnvloeding

 • Effectanalyses: Van verkennende geohydrologische effectanalyses op basis van grondwatermodellen of gebiedsanalyse tot diepgaande analyses met veldwerk en detailberekeningen.
 • Risicoanalyses: Verkennende of diepgaande risicoanalyses van omgevingseffecten bij nieuwe ontwikkelingen. Denk hierbij aan geotechnische effecten, de invloed van grondwaterveranderingen op funderingen van gebouwen of natschadegevolgen voor de landbouw.
 • Stakeholderanalyses: Welke bewoners, bedrijven, organisaties en andere overheden in het gebied moeten betrokken worden bij het proces? En wat zijn hun behoeften en belangen?
 • Strategische en operationele communicatie: We ondersteunen je om bestuurders, overheden, bedrijven en bewoners actief te betrekken bij het proces, vanuit de inhoud n mens. We staan naast je tijdens bijeenkomsten om in duidelijke taal uitleg te geven over wat er onder de grond speelt en welke bijdrage stakeholders kunnen leveren.
 • Ontwerp en engineering: Van mitigerende of compenserende maatregelen tot waterhuishoudkundige engineering of aanpassingen aan de omgeving.
 • Monitoring van omgevingseffecten: Van monitoringsadviezen en -plannen tot de operationele uitvoering van de monitoring.
 • Evaluaties en onderzoek: Bij ondergrondse ontwikkelingen zijn restrisico’s onvermijdelijk. Daardoor blijft er altijd kans op omgevingsschade. In dat geval helpen we je met evaluaties en onderzoek om te komen tot oplossingen.

Samenhangende kennis en brede ervaring

Aveco de Bondt beschikt over diepgaande kennis op het gebied van water, de ondergrond en bebouwde omgeving. Daarbij werken onze specialisten vaak multidisciplinair samen om (semi-)overheden te ondersteunen bij het in kaart brengen van effecten en risico’s, het ontwerpen van toekomstbestendige oplossingen en het omgaan met restrisico’s. Dat combineren we met uitgebreide ervaring in participatietrajecten en het creëren van draagvlak, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. In de afgelopen jaren waren onze specialisten onder meer betrokken bij:

 • Schade aan woningen in Groningen. Hier ondersteunen we overheden bij het omgaan met aardbevingsschade in combinatie met funderingsschade.
 • Vochtoverlast woningen Sluiskil. We helpen overheden bij het achterhalen van de oorzaken van wateroverlast naast het kanaal Gent-Terneuzen. Ook denken we mee over oplossingen en zijn we betrokken in de communicatie met bewoners.
 • Funderings- en bodemonderzoek bij woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Inclusief advies klimaatadaptatie en (strategische en operationele) communicatie met bewoners over de impact van gebouwschade.
 • Wijzigingen drinkwaterwinning door heel Nederland. We helpen de risico’s op voorhand te beoordelen voor bodemdalingsschade, natuurschade en landbouwschade, en helpen bij de afstemming tussen overheden onderling en met bewoners.
 • Voorkomen van schade aan civiele infrastructuur, zoals tunnels, kelders en dijken. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij het beperken van bodemdaling bij de A4 Delft-Schiedam.

Samen sparren over jouw opgave

Is bij jouw project onverwacht onrust ontstaan over geohydrologische omgevingsbeïnvloeding? Of wil je die juist voorkomen? Wil je samen met bewoners, bedrijven en andere stakeholders vanuit een gedeeld en feitelijk beeld nadenken over ontwikkelingen en hun geohydrologische effecten? En daar rustig en onderbouwd over communiceren? Of zoek je een partner die zowel strategisch als operationeel kan ondersteunen bij de omgang met schade door veranderingen in het grondwatersysteem? Aveco de Bondt ondersteunt je graag!

Vraagstuk op het gebied van geohydrologische omgevingsbeïnvloeding? Neem contact met ons op!
drs. ing. Maarten Kuiper
drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
T +31 88 00 48 212
mkuiper@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma