icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Grondwateronderzoek en -advies

Ons veranderende klimaat zorgt voor grotere fluctuaties van de grondwaterstand, soms is het te nat en soms weer te droog. Hoe zit het met de grondwaterstand in een gemeente? Welk beleid kun je voeren? En wat zijn oplossingen voor wateroverlast en schade?

drs. ing. Cedrick  Gijsbertsen
drs. ing. Cedrick Gijsbertsen
Grondwater Aveco de Bondt.jpg
Projectreferentie: Rijksmuseum

Grondwateronderzoek en -advies

Een disbalans in de grondwaterstand zorgt voor problemen. Het is te nat of te droog en er ontstaat wateroverlast en waterschade. Gemeenten hebben een zorgplicht voor het grondwater in de openbare ruimte en zijn het aanspreekpunt voor bewoners met grondwaterproblemen. Aannemers moeten rekening houden met de grondwaterstand bij het bouwen. Als specialist in grondwateronderzoek in bebouwde omgevingen, adviseren we overheden, gebouweigenaren en aannemers bij de invulling van de grondwaterzichtplicht, grondwaterbeleid, gebiedsontwikkelingen, omgevingsanalysen en het oplossen van waterschade aan gebouwen. We komen met maatregelen en oplossingen om het grondwater in balans te brengen of te houden.

onderzoek-tuinen

Bouw- en klimaatadaptatieplannen afstemmen op grondwater.

We zorgen ervoor dat nieuwe bouw- en klimaatadaptatieplannen zijn afgestemd op het grondwater. En dat het grondwatersysteem doelmatig wordt ingericht om ontwikkelingen mogelijk te maken. Keuzes maken we bewust, met goede onderbouwing, zodat ze verantwoord kunnen worden richting omwonenden en bestuurders.

‘We moeten steeds vaker kiezen: tussen droge souterrains of stabiele funderingen. Of tussen infiltreren en een droge woning. Wij helpen bij die keuzes.’
klimaatadaptatiee-wijk

Onze werkzaamheden

  • Grondwatermodel en tijdreeksanalyse: We vatten de invloeden van grondwater in hooggedetailleerde modellen en delen de inzichten. Hiermee geven we bemalingsadviezen, zorgen we voor een slank meetnet, een efficiënte afhandeling van overlastmeldingen en voeren effectberekeningen uit voor klimaatadaptatie en bouwprojecten. Snel naar duidelijkheid. 
  • Grondwatermeetnetten en Wareco Water Data (WWD): We verzorgen het gehele traject van het benodigde veldwerk, de inzet van meetapparatuur, het verzamelen van de grondwaterdata, het valideren van de data, onderhoud aan de meetinrichtingen en de opslag van de data. Via onze webportal (WWD) zijn alle data direct inzichtelijk. We beheren als marktleider vele duizenden peilbuizen. 
  • Advies vochtoverlast en funderingen woning: Bij vochtoverlast analyseren we de vochtbronnen, hoe vocht zich door het pand beweegt en welke oplossingen voor de lange termijn effectief zijn.  
  • Geohydrologische effectberekeningen: We berekenen, analyseren en meten de effecten van wegen, tunnels, bouwputten, kelders, nieuwbouw, rioolvervanging, relining en infiltratie op de grondwaterstand. Daarmee zorgen we met opdrachtgevers dat projecten goed worden ingepast in de ondergrondse omgeving.
  • Wijkgericht grondwateronderzoek: Onderzoek naar de aard en omvang van overlast, doelmatige maatregelen tegen grondwateroverlast en droogte, effect van een rioolvervanging, infiltraties en bomen op grondwater. We geven inzicht in de problemen, kansen en handelingsperspectief.  
  • Grondwaterbeleid: Opstellen grondwaterplannen als onderdeel van GRP’s, omgevingsvisies en programma water. We voegen praktische hoofdstukken toe voor beheerders en projectleiders zodat de verwachtingen duidelijk zijn. 
Peilbuizen Rijksmuseum Aveco de Bondt.jpg
Installeren logger in peilbuis - Rijksmuseum Amsterdam

Hoe pakken we het aan?

Allereerst halen we alle wensen, ambities, plannen of vraagstukken op. In een groter gebied doen we dit via participatie. Want het ene perceel wil een hoge grondwaterstand en de ander juist een lage. Daarna duiken we in het huidige grondwatersysteem. Deze brengen we in beeld, inclusief wat technisch wel en niet mogelijk is. Hierbij gebruiken we speciale modellen en tools. Dit maken we planmatig, praktisch, behapbaar en overzichtelijk. Zo helpen we gemeenten met het invullen van de grondwaterzorgplicht. En vormt dit de basis voor beleid en advies over bouw- en gebiedsontwikkelingen en individuele panden.

grondwatermodel Aveco de Bondt.PNG

Meer dan 40 jaar kennis van geohydrologie

Meer dan 40 jaar bundelen we kennis van geohydrologie, civiele techniek, bouwkunde en milieukunde in projecten. Die focus is uniek. We hebben dit vakgebied op eigen initiatief ontwikkeld en dat blijven we doen. Zo verandert er veel op het gebied van grondwater en ontwikkeling we nieuwe diensten die daarop aansluiten: Actief Grondwaterpeilbeheer en de Grondwaterviewer.

Grondwateronderzoek of -advies nodig? Neem contact op met onze expert!
drs. ing. Cedrick  Gijsbertsen
drs. ing. Cedrick Gijsbertsen
Specialist Waterveiligheid & Geohydrologie
T +31 88 00 48 212
CGijsbertsen@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma