icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ontwerp en risicobeheersing bouwputten en bemalingen

De ruimte boven de grond wordt steeds beperkter. Daarom wordt er steeds vaker gebouwd in de ondergrond. Onder complexe geotechnische- en geohydrologische omstandigheden. Wij adviseren hierin en monitoren tijdens de uitvoering.

Wouter  Kooijman MSc
Wouter Kooijman MSc
Ontwerp en risicobeheersing.jpg

Geotechniek, geohydrologie en omgevingsmonitoring

Bouwen in de ondergrond betekent bouwen in een veeleisende omgeving met kwetsbare bebouwing en infrastructuur. Voor het bouwen van ondergrondse constructies en lijninfra verzorgen wij de volledige dienstverlening omtrent de geotechniek, geohydrologie, geodata en omgevingsmonitoring. Dit doen we in de plan-, ontwerp en realisatiefase, voor zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerskant. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote bouwkuipen en infrawerken, maar ook om “simpele” rioolvervangingen in de bebouwde omgeving. We zorgen ervoor dat begraving en bemaling veilig gebeurt en de omgeving leefbaar blijft. Ook voorkomen we omgevingsschade, kosten en stagnatie 

ontwerp-risicobeheersing

Hoe pakken we dat aan?

  1. Risico’s in beeld. Voor elk ondergronds werk brengen we de risico’s inzichtelijk en maken deze beheersbaar met (opschaalbare) maatregelen. Zowel risico’s binnen als buiten de bouwhekken (bv. water- en bodemsysteem). Om de impact op de omgeving te beperken. Dit doen we zowel voor, tijdens als na de werkzaamheden.  

  2. Bodemonderzoek en geo-analyses. Ook doen we bodemonderzoek en voeren we geotechnische- en geohydrologische analyses uit met state-of-the-art rekenmodellen zoals D-serie, Plaxis en MODFLOW. Bijvoorbeeld naar de barrièrewerking van damwanden en kelders. Waar nodig onderzoeken we de funderingen van omliggende panden. 

  3. Risicoanalyse. We voorspellen grond- en grondwaterbewegingen en brengen de effecten samenhangend in beeld in een risicoanalyse die we afstemmen met de opdrachtgever. We stellen ook de bemalingsadviezen op, rekening houdend met de omgeving.  

  4. Schadevoorspellingen & monitoringsplan. Indien nodig breiden we dit uit met schadepredicties voor bebouwing en een monitoringsplan met maatregelen om de risico’s voor de omgeving te beheersen.  

  5. Maakbare ontwerpen. Dit vertalen we naar maakbare ontwerpen met realistische beheersmaatregelen voor een bouwkuip of rioolvervanging. We stellen integrale bouwputadviezen op, inclusief damwandberekeningen en stabiliteitsanalyses.  

  6. Monitoring tijdens uitvoering. Tijdens de uitvoering bewaken we risico’s actief door monitoring en, als dat nodig is, houden we het bouwteam en de omgeving real time betrokken.  

overleg-stedenbouw

Geodriehoek

Omdat geotechniek, geohydrologie en geodata bij ondergronds bouwen sterk aan elkaar verbonden zijn, hebben we specialistische teams met onze zusterbedrijven samengebracht in onze Geodriehoek. Dit is een groep van zo’n 25 geotechnici, 20 geohydrologen en 5 dataspecialisten. Hiermee beschikken we over een grote groep specialisten waarmee alle fasen van beleid, ontwerp en uitvoering geborgd zijn. Dit is qua capaciteit en kennis echt uniek in Nederland!  

 

rijksmuseum-amsterdam
Referentie: Rijksmuseum Amsterdam

Ondergrondse werken

Met onze bewezen methodes zijn vele ondergrondse werken veilig en praktisch uitgevoerd. Soms op uitzonderlijke wijze, zoals bij het Rijksmuseum Amsterdam of de Zeesluis IJmuiden, maar vaak ook minder uitgesproken zoals bij een rioolvervanging in een wijk.  

 

Hulp nodig bij risicobeheersing en monitoring van ondergrondse werken? Neem contact op met onze expert!
Wouter  Kooijman MSc
Wouter Kooijman MSc
Specialist Waterveiligheid & Omgeving
T +31 6 128 97 958
wkooijman@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma