Tracéstudie dijkversterking Maashees Boxmeer

Het dijktraject Maashees – Boxmeer beschermt inwoners in de regio tegen overstromingen van de Maas. In de komende decennia stijgt naar verwachting het waterpeil van de rivier, mede door klimaatverandering. Aveco de Bondt onderzoekt voor Waterschap Aa en Maas de gevolgen en inventariseert de mogelijke tracés van een (nieuwe) waterkering tussen Maashees en Boxmeer. Dit project is ondersteund door ons programma Veerkrachtig Watersysteem en Waterveiligheid.

Opdrachtgever

Waterschap Aa en Maas

Plaats

Maashees - Boxmeer

Fase

Afgerond

De omgeving en de wateropgave

Het dijktraject Maashees – Boxmeer is gelegen langs de westelijke oever van de Maas. Het terrassenlandschap langs de Maas kenmerkt zich door hoogteverschillen, scherpe overgangen tussen lage en hoge gronden en enkele aangewezen waterkeringen om lokale belangen tegen hoogwater te beschermen. Uit een toets in het kader van de wettelijke beoordeling (WBI) blijkt dat in de toekomst een hoogtetekort kan ontstaan. Deze toets vormt de aanleiding voor de tracéstudie die Aveco de Bondt uitvoert voor Waterschap Aa en Maas, voordat voor dit tracé een versterkingsopgave vastgesteld kan worden

Rekening houden met lokale hoogteverschillen

Om rekening te houden met de lokale hoogteverschillen koppelen we in deze studie de informatie van de rivier, het (dijk)tracé en het achterland in een integrale risicoanalyse van het gebied. Dit doen we door voor de huidige gebiedsinrichting het overstromingsbeeld voor verschillende hoogwatergolven te berekenen en op basis van deze overstromingsbeelden een aantal tracévarianten ruimtelijk uit te werken.

Tracévarianten op basis van het overstromingsbeeld

In nauwe samenwerking met het waterschap, de provincie en de gemeente stellen we verschillende tracévarianten op. Dit doen we op basis van het overstromingsbeeld van de huidige gebiedsinrichting, waarbij we met de verschillende tracévarianten rekening houden met de aansluiting op bestaande waterkeringen, de beschikbaarheid van (lokale) hoge gronden en de (economische) waarde van de te beschermen gronden. Elk van de tracévarianten is gebaseerd op een basisprincipe, bijvoorbeeld ‘zoveel mogelijk de hoge gronden volgen’, of ‘beschermen waardevolle objecten’. De tracévarianten variëren zowel in ligging als in hoogte (en daarmee de versterkingsopgave).

Afbeelding 1 Project Tracéstudie dijkversterking Maashees Boxmeer

Matrix om een doelmatige afweging te maken

Per tracévariant bundelen we de informatie en kenmerken in een afwegingsmatrix. Bij de afweging van de tracévarianten houden we rekening met:

  • omgevingsaspecten, zoals landschappelijke inpassing en de impact op bebouwing en infrastructuur;
  • technische aspecten van de tracévarianten, zoals de impact van een tracévariant op het beheer van de kering en de omvang van de versterkingsopgave.

De overstromingsberekeningen in deze studie voeren we uit met behulp van de software van Tygron. We voeren de berekeningen op zeer hoge resolutie uit, zodat de afvoer- en bergingscapaciteit van het regionale watersysteem volledig meedoen. Deze aanpak heeft in dit project geleid tot nieuwe inzichten in de omvang en gevolgen van een overstroming, waardoor een doelmatige afweging gemaakt kan worden tussen de impact van een (nieuwe) waterkering op de omgeving en het effect hiervan op het beschermingsniveau van het gebied.

Afbeelding 2 Project Tracéstudie dijkversterking Maashees Boxmeer

Expertise in Waterveiligheid

Dit project is ondersteund door onze andere diensten die zich bezig houden met Waterveiligheid. Binnen Aveco de Bondt werken we met multidisciplinaire teams aan oplossingen en maatregelen om watersystemen zo duurzaam en functioneel mogelijk te houden. We ondersteunen (semi)overheden, aannemers en gebiedsontwikkelaars bijvoorbeeld met watersysteemanalyses, klimaatadaptatie-advies en het ontwerp toekomstbestendige watersystemen.

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

Sanne van Mispelaar
Senior projectmanager Waterveiligheid & Geotechniek
svmispelaar@avecodebondt.nl
+31 6 123 11 426