Ontwerp toekomstbestendig watersysteem

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Daarmee neemt de vraag naar toekomstbestendige watersystemen toe. Hoe creëer je systemen die problemen in samenhang aanpakken én decennialang meegaan? Die creëren wij.

Toekomstbestendige ontwerpen voor watersystemen

De opgaven en uitdagingen op het gebied van water zijn duidelijk: watersystemen moeten mee kunnen bewegen met de effecten van klimaatverandering. Wij ontwerpen toekomstbestendige en klimaatadaptieve oppervlaktesystemen, die waar het kan, ook bijdragen aan het tegengaan van ontwikkelingen zoals droogte en verzilting. Daarnaast kijken wij graag met de klant naar duurzame mogelijkheden: circulair waar mogelijk, en gericht op kansen voor transities en mogelijkheden voor gebruikers. Voorbeelden zijn  het ontwerpen en creëren van draagvlak voor de aanleg van een robuuste waterbuffer of advies over maatregelen waarmee een doelstelling voor waterberging binnen een plangebied kan worden gewaarborgd. 

Afbeelding 1 Ontwerp Toekomstbestendig Watersysteem

Duurzame en milieubelastingverlagende ontwerpen

 • Stap 1 - De toekomst in beeld: Om de mogelijkheden voor en effecten van een toekomstige oplossing inzichtelijk te krijgen brengen we de toekomst in beeld door middel van visuele scenario’s. Daarmee kunnen we samen met de opdrachtgever besluiten waar we voor gaan. Voor bijvoorbeeld extra robuuste aanleg of meer ruimte voor natuurlijke processen. Zo ontwerpen we een klimaatbestendige oplossing binnen de mogelijkheden. Of het nu gaat om een stedelijke inbreiding of uitbreiding of een zonnepark in een landelijke omgeving. 
   
 • Stap 2 - Uitwerken ontwerp, definitief ontwerp (DO), bestek en gunning: We maken een uitvoerbaar ontwerp van de bedachte oplossing in stap 1. Al onze ontwerpen zijn duurzaam en milieubelastingverlagend. Daarnaast kunnen we voor het project de gunning en bestek en de directievoering of toezicht voor onze rekening nemen. 

Of het nou gaat om het ontwerpen en creëren van draagvlak voor de aanleg van een robuuste waterbuffer of advies over maatregelen voor het waarborgen van een doelstelling voor waterberging binnen een plangebied. Aveco de Bondt zorgt voor toekomstbestendige watersystemen.“

Duurzaam ontwerpen

Wij hebben ruime ervaring in het onderzoeken, ontwerpen en toetsen van watersystemen ten behoeve van stedelijke en landelijke ontwikkelingen. Veelgevraagde producten daarvoor zijn:

 • Klimaatstresstest: 

  Als vakspecialisten komen wij samen met jou tot een klimaatbestendige inrichting van jouw ruimtelijk plan. We merken dat de tool bijdraagt aan begrip van de klimaatopgave. Daarmee versoepelt het gesprek tussen ontwikkelaars, beleidsmakers, vergunningverlening, rioleurs en gebiedsbeheerders. Zo dragen we tegelijkertijd bij aan een toekomstbestendige inrichting én een voorspoedig planvormingsproces.

 • Waterhuishoudkundig plan:

  Met een waterhuishoudingsplan, opgesteld in samenwerking met waterbeheerders zoals gemeenten en waterschappen, voorkom je grondwater- en regenwateroverlast bij woningen en toon je aan dat jouw ontwikkeling klimaatbestendig is. Aveco de Bondt zorgt voor een maatwerkoplossing die inzicht geeft in het ontwerp van het maaiveld en de riolering, met aandacht voor de veranderende klimatologische omstandigheden.

   

 • Watertoets

  Met een watertoets van Aveco de Bondt kun je aantonen dat jouw ontwikkeling de waterhuishouding niet verslechtert en klimaatbestendig is, door inzicht te geven in de huidige en toekomstige hydrologische situatie. Aveco de Bondt levert maatwerkadvies, inclusief noodzakelijke veldonderzoeken, om jouw plan robuust en klimaatadaptief te maken.

 • Watertoets-instrument:

  Ga je een gebied opnieuw inrichten? Dan moet je daarin rekening houden met de hydrologische situatie. Gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars hebben daarbij verschillende belangen. Het Watertoets-instrument van Aveco de Bondt helpt partijen om samen oplossingen voor een klimaatrobuuste inrichting te verkennen en beslissingen met draagvlak te nemen.

In alle gevallen zorgen wij voor een visuele manier van presenteren. Desgewenst brengen wij door middel van interactieve ontwerpsessies verschillende stakeholders samen om tot een gedragen product te komen.

Behalve van het watersysteemontwerp, hebben we ook kennis van het duurzaam ontwerpen van (natte) kunstwerken die nodig zijn binnen het systeem. Het duurzaam omgaan met alle grondstoffen die we gebruiken is bij ons een prioriteit. Onze ontwerpen zijn erop gericht om de milieubelasting te verlagen. Ook voorkomen we niet noodzakelijke verplaatsing van grond door het integreren van het gebruik van gebiedseigen materialen in de oplossingen. Bijvoorbeeld door middel van materialenpaspoort, slimme sturing van de waterstromen in het systeem en onze ontwerpkennis van sluizen, stuwen en gemalen. 

Afbeelding 2 Ontwerp Toekomstbestendig Watersysteem

Wat levert een toekomstbestendig watersysteem op?

Wij leveren een klimaatadaptief- en toekomstbestendig watersysteemontwerp dat past binnen de omgeving. Dit draagt bij aan een robuust en doelmatig beheer van watersystemen.   

Aan de slag met ontwerp toekomstbestendig watersysteem? Thijs helpt je verder!

Thijs Visser
Senior adviseur Stedelijk en Landelijk water
tvisser@avecodebondt.nl
+31 6 510 85 947