icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Waterberging en hemelwaterfiltratie

Wij ondersteunen in het realiseren van jouw wateropgave. Wij voeren studies uit om de wateropgave van een gebied in beeld te krijgen. Ook ontwerpen wij de voorzieningen om het watersysteem op orde te brengen én te houden. Het aandeel bebouwd oppervlak in Nederland is de afgelopen 45 jaar bijna verdubbeld! Het hemelwater dat op dit oppervlak valt, wordt via riolering versneld afgevoerd. Deze manier van afvoeren, is zeer sterk toegenomen. Dat leidt tot (over)belasting van rioolwaterzuiveringen en tot wateroverlast in de laag gelegen gebieden. Daarnaast zakt het maaiveld op veel plekken. Met de toename van extreme buien, is het tijd om het watersysteem robuuster te maken.

WATEROPGAVE EN WATERBERGING

Om wateroverlast te beperken, proberen we in Nederland het hemelwater zoveel mogelijk vast te houden op de plek waar het valt. Pas als het echt niet anders kan, voeren we het af naar een andere plek. Op die manier voorkomen we zoveel mogelijk dat we 'de buren' met een probleem opzadelen.

De wateropgave beschrijft de maatregelen die nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen én te houden. Hierdoor wordt wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.

Om de wateropgave te bepalen gaan we na, op basis van gebiedskenmerken (zoals verhard oppervlak, oppervlaktewater, rioolsysteem, maaiveldhoogte en hellingsvlakken), in hoeverre het huidige watersysteem toereikend is om wateroverlast te voorkomen.

We voeren studies uit om de wateropgave van een gebied (een wijk, een stad, een bedrijventerrein) in beeld te krijgen. Dit houdt in dat we: 

  • de benodigde waterberging bepalen door naar het watersysteem als geheel te kijken;
  • nagaan hoe deze waterberging gerealiseerd kan worden: door een toename van oppervlaktewater of (daarnaast) door afvoervertragende maatregelen en bijvoorbeeld waterberging onder de weg;
  • indien nodig, verschillende oplossingen vergelijken. Wat kan waar en wanneer worden aangelegd?
  • een kostenraming opstellen.

Bij nieuwbouw moet verhard oppervlak gecompenseerd worden om wateroverlast te voorkomen. Veelal gebeurt dit door de aanleg van nieuw oppervlaktewater. Maar er is meer mogelijk, denk aan 'vasthouden - bergen - vertraagd afvoeren'. Dit kan door het aanleggen van waterpleinen of ondergrondse waterberging.

Op projectniveau wordt dit meestal via de Watertoets geregeld. Voor een groter gebied zijn projectoverschrijdende oplossingen nodig. Een gebiedsgerichte benadering in een waterstructuurplan, met oog voor toekomstige ontwikkelingen, zorgt ervoor dat het watersysteem ook daadwerkelijk klaar is voor de toekomst.

HEMELWATERINFILTRATIE IN DE BODEM

Wij verkennen de mogelijkheden voor hemelwaterinfiltratie in de bodem. Hoeveel water kan de bodem ontvangen in de verschillende seizoenen? Kan er hemelwater geïnfiltreerd worden in het freatische pakket of het eerste watervoerende pakket, in de verzadigde of onverzadigde zone? Op welke manier is het hemelwater van wegen, daken en ander verhard oppervlak in te zamelen?

We brengen de kansen in kaart en maken daarmee inzichtelijk welk resultaat je mag verwachten van hemelwaterinfiltratie in een bepaald gebied. Je kunt zo een weloverwogen beslissing nemen voor het toepassen van deze vorm van infiltratie. 

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is hemelwaterinfiltratie vaak ook goed mogelijk in combinatie met het tegengaan van grondwateroverlast. In zo'n geval functioneert de infiltratievoorziening in perioden met hoge grondwaterstanden vooral als afvoervertragende maatregel.

WATERBALANS STUDIE

De Waterbalans studie vormt de basis voor het berekenen van een gewenste hoeveelheid waterberging, of voor het controleren van een bestaande waterberging. Het succes van een sluitende waterbalans zit in een goed begrip van het watersysteem (grond-, hemel- en oppervlaktewater, verdamping) en van de operationele systemen (pompen, stuwen).

We maken deze som van kleinschalig tot regionaal, van een waterbergende verharding tot een noodoverloopgebied in de polder. 

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
Arnout Linckens
Adviseur Stedelijk Water
T +31 6 532 758 39
alinckens@avecodebondt.nl