Optimalisatie van de afvalwateraanvoer

Afvalwaterzuiveringen zitten aan het einde van de persleiding of het riool en moeten maar verwerken wat er door de pijp aan komt stromen. Aveco de Bondt helpt rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) om deze afvalwateraanvoer slim te sturen, om zo de hydraulische piekaanvoer naar de zuivering te verlagen.

Toenemende druk op innameverplichting van RZWI’s

We bouwen volop in Nederland, waardoor de hoeveelheid afvalwater stijgt. Ook neemt het aantal hevige buien toe door klimaatverandering. Samen met scherpere lozingseisen zorgt dat voor uitdagingen bij RZWI’s. Bij veel RZWI’s zijn grote investeringen nodig om te blijven voldoen aan de lozingseisen en de innameverplichting. Het vergroten van de capaciteit van RZWI’s vraagt een lange voorbereiding. Aveco de Bondt helpt RZWI’s daarom om in de tussentijd de afvalwateraanvoer slimmer te sturen.

Afbeelding 1 Optimalisatie van de Afvalwateraanvoer

Sturen op gelijkmatige aanvoer van afvalwater

Voor een optimale werking van een RWZI zijn de aanvoer van relatief schoon regenwater na hevige regenval en vervuiling van leidingen en pompen een van de belangrijkste procesverstoringen. Om die grote hoeveelheden schoon regenwater te verwerken is namelijk extra piekcapaciteit nodig. Ook zorgt regenwater voor uitschieters in het effluent. De lozingsvergunning gaat daarom uit van een voortschrijdend jaargemiddelde waarde, zodat uitschieters gecompenseerd worden door normale resultaten. Onze aanpak focust zich daarom op een zo constant mogelijke en gelijkmatige aanvoer van afvalwater.

Stap 1: Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem

Met behulp van een Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS) brengen we het gehele aanvoersysteem in kaart. Het gaat daarbij zowel om het gemeentelijk watersysteem als het waterschapssysteem. Daarvoor gebruiken we bestaande data en informatie en voeren we waar nodig aanvullend onderzoek uit om een compleet beeld te krijgen. Op basis van de inventarisatie doen we voorstellen voor onderlinge optimalisaties van riolen, rioolgemalen, bergbezinkbassins, afvalwatertransportgemalen en persleidingen. Het doel van deze optimalisaties is het verlagen van de hydraulische piekaanvoer naar de RZWI.

Digital Twin Verdi Aveco de Bondt

Digital Twin

Stap 2: Digitaal testen van optimalisaties

De voorgestelde optimalisaties kunnen we testen met behulp van een digital twin. Een digital twin is een digitaal model, dat meebeweegt met de werkelijkheid en waarmee we in korte tijd veel data analyseren en virtueel scenario’s doorlopen. Zo maken we inzichtelijk welke keuzes het beste resultaat opleveren voor de totale oppervlaktewaterkwaliteit. Het voordeel van een digital twin-aanpak? Waardevolle praktijkerving en kennis worden vastgelegd voor later, de aansturing wordt vereenvoudigd en de stroringen en emissies verminderd. Ook wordt het werkelijke milieu-impact door overstort en minder zuiveringsrendement beperkt.

Maak kennis via een interactieve bijeenkomst en pilot

Meer weten over het optimaliseren van de afvalwateraanvoer voor RZWI’s? We lichten onze aanpak graag toe in een interactieve bijeenkomst. Vervolgens nemen we het aanvoersysteem van een (kleine) RZWI als pilot onder de loep. Op basis daarvan kan worden besloten om deze aanpak door te vertalen naar andere zuiveringen. Of hulp nodig bij de ontwikkeling van specifieke onderdelen van een RWZI? Maak kennis van onze ondersteuning.

Afbeelding 2 Optimalisatie van de Afvalwateraanvoer

Ruime ervaring en expertise in afvalwateroptimalisaties

Aveco de Bondt heeft ruime ervaring met de optimalisatie van afvalwateraanvoer. We verzorgden al:

  • Een OAS van het Hoogheemraadschap Delfland voor AWZI Harnaschpolder/Houtrust
  • Een optimalisatie en beperken stroringen AWZI Utrecht
  • Een inventarisatie en analyse van knelpunten in het aanvoersysteem van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Een Digital twin Voortrein (opvoeren, roosters, zandvang) Verdygo voor AWZI Terwolde van waterschap Vallei en  Veluwe

Daarnaast beschikt Aveco de Bondt  over uitgebreide expertise en ruime ervaring op het gebied van Watersysteemanalyse en water in stedelijke omgevingen. We ondersteunen overheden onder meer met klimaatadaptatie advies en het ontwerp van toekomstbestendige watersystemen. Ook bieden we diensten op het gebied van digitaal waterbeheer.

Aan de slag met optimalisatie van de afvalwateraanvoer? Erik helpt je verder!

Erik van Norren
Business Unit Manager Water en Klimaat
evnorren@avecodebondt.nl
+31 6 115 31 872