Planvorming, conditionering en ruimtelijke procedures

De ruimte in Nederland is beperkt en wordt intensief gebruikt. Om de ruimte optimaal te benutten, gelden er regels voor het ontwikkelen van woningbouw en infrastructuur. Voor deze plannen moet veel worden afgewogen, onderzocht en afgestemd. Aveco de Bondt ondersteunt de initiatiefnemer in projecten van de haalbaarheidsfase tot aan de directievoering tijdens de uitvoering!

Waarom advies inwinnen rondom planvorming en conditionering?

Planvorming en conditionering zijn essentieel om kosten te minimaliseren, draagvlak te creëren en risico’s te beheersen. Daarvoor moet je rekening houden met veel factoren. Denk aan afstemming met belanghebbenden, regelgeving, risico’s, technische aspecten, ruimtelijke beperkingen en een constant ontwikkelende omgeving.  Naast planvorming en conditionering adviseren we ook bij het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen, masterplannen en inrichtingsplannen. Zo wordt het plangebied optimaal ingericht en is het project goed en snel gerealiseerd. 

Afbeelding 1 Planvorming conditionering en ruimtelijke procedures

Ontzorging bij planvorming

Wij weten precies wat er moet gebeuren en ontzorgen in elke fase. Van onderzoek naar naleving van actuele milieuregelgeving en -beleid, het in kaart brengen van kansen en risico’s tot vergunningsaanvragen en ontwerpen die rekening houden met wensen en eisen van stakeholders en de omgeving. 

Onze aanpak bij planvorming

Vaak starten we met een analyse van financiële, functionele, ruimtelijke, technische en locatie-specifieke aspecten. Dat geeft inzicht in de haalbaarheid en in aspecten die bepalend zijn voor planning, kosten en het ontwerp. Op basis hiervan adviseren wij over zaken die prioriteit hebben in het planvormingsproces. Tijdens dat proces voeren we waar nodig onderzoeken uit om de condities in beeld te brengen voor het ontwerp. Daarbij bieden wij altijd maatwerk, want ieder initiatief is uniek. 

Wij bieden ondersteuning en advies bij:

 • Wijzigingen Omgevingsplan

  We adviseren o.a. over procedures en het wijzigen van omgevingsplannen (opvolger bestemmingsplan onder de Omgevingswet);

 • Ruimtelijke onderbouwing

  We stellen een ruimtelijke onderbouwing op ten behoeve van een vergunningsaanvraag, om af te wijken van een omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit / BOPA);

 • (Milieu)planologische en conditionerende onderzoeken

  Wij voeren o.a. onderzoeken uit naar: akoestiek, omgevingsveiligheid, ecologie, water, luchtkwaliteit, verkeer, bodem, MER beoordeling en milieuzonering;

 • Juridische ondersteuning

  Sij adviseren en ondersteunen bij doorlopen van juridisch-planologische procedures, met actuele kennis van wet- en regelgeving (waaronder de Omgevingswet);

 • Stakeholdermanagement

  Afstemming met stakeholders en bevoegde overheden;

 • Projectmanagement en -coördinatie

  Eén aanspreekpunt die ontzorgt, het overzicht bewaart en de integraliteit bewaakt.

Aveco de Bondt combineert kennis van ruimtelijke inrichting en milieuplanologische expertise met brede ervaring aan zowel de publieke als private kant. Dat maakt Aveco de Bondt de uitgelezen partner bij gebiedsontwikkeling.

Afbeelding 2 Planvorming conditionering en ruimtelijke procedures

Wat levert deze dienst op?

 • Een solide, goed onderbouwd en haalbaar plan dat voldoet aan regelgeving en rekening houdt met belanghebbenden.
 • Goede en snelle realisatie van projecten door vroegtijdig inzicht in risico’s en kosten.

Aan de slag met planvorming, conditionering en ruimtelijke procedures? Wieke helpt je verder!

Wieke Wisselink
Projectleider Omgevingsmanagement
wwisselink@avecodebondt.nl
+31 6 512 40 597

Alle projecten