Vergunningen

Vergunningen en ruimtelijke besluiten zijn in vrijwel alle projecten nodig en vaak bepalend in de totale planning. Aveco de Bondt verkleint de impact van vergunningstrajecten op projectplanningen en beheerst risico’s op vertraging. 

Goed procesmanagement voor tijdig verkrijgen vergunningen

Wij werken ten eerste met goed procesmanagement, door in samenspraak met bevoegd gezag aan te sturen op het tijdige verkrijgen van de vergunningen. Daarnaast zorgen wij voor de juiste en kwalitatief goed onderbouwde aanvragen. Dit vergunningsmanagement is complex, door steeds veranderende regelgeving en de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet. Onze omgevingsjuristen zijn continu op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Afbeelding 2 Vergunningen

Effectief doorlopen van procedures 

Kenmerkend aan onze aanpak is het efficiënt en effectief doorlopen van de procedures. Wij sturen op heldere en haalbare afspraken met betrokken bestuursorganen. Daarnaast voeren we veelal zelf onderzoeken uit op het gebied van milieu- en omgevingsthema’s zoals natuur, water, geluid, lucht en bodembescherming. We werken met goed op elkaar ingespeelde teams, wat ons flexibel en efficiënt maakt en een waarborg vormt voor kwaliteit.

Van plandocument tot compliance

Naast de vergunningaanvragen stellen wij de benodigde plandocumenten op zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Ons vergunningsmanagement is vaak onderdeel van breder omgevingsmanagement, zowel in de vroege planvormingsfase voor overheden als conditionerend in voorbereiding op de realisatie voor aannemers. Zo werken wij vanaf het begin van de planvorming aan goed gestructureerde betrokkenheid van het bevoegd gezag, waarmee we draagvlak krijgen voor de te verlenen vergunningen of te nemen besluiten. Voor de industrie richt onze inzet zich ook op het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en water.

We bieden onder andere advies bij:

  • Milieueffectrapportage (m.e.r.) en m.e.r.-beoordeling
  • Vergunningen die afwijken van bestemmingsplan
  • Omgevingsvergunning 
  • Watervergunning
  • Natuurvergunning, incl. stikstofberekening

Met de Omgevingswet verandert het bestemmingsplan in een omgevingsplan en worden inrichtingen gezien als losse milieubelastende activiteiten. Wij bieden advies voor alle benodigde vergunningen, ontheffingen e.d. rond de fysieke leefomgeving.”

Afbeelding 1 Vergunningen

Het resultaat: spoedig verkrijgen vergunningen

Door onze ervaring aan zowel de (vergunning)aanvragerskant als aan de beoordelingskant zijn we in staat snel het speelveld in kaart te brengen en uw kans op het spoedig verkrijgen van de benodigde vergunningen te vergroten. Denk daarbij aan de aanvraagstrategie, juridische (on)mogelijkheden en inhoudelijke onderzoeken op het gebied van bodem, gevaarlijke stoffen, lucht(emissies), geur(emissies), afval(water), geluid, BBT en externe veiligheid. 

Aan de slag met vergunningen? Simona helpt je verder!

Simona Saldan
Teamleider Vergunningen
ssaldan@avecodebondt.nl
+31 6 117 49 945