icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Voorlopig advies stikstofproblematiek

Actueel · 11 oktober 2019

De stikstofproblematiek in Nederland. Wie heeft er nog niet van gehoord? Er gaat geen dag voorbij of dit onderwerp komt ter sprake. Na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019, waarin de PAS (Programma Aanpak Stikstof) onderuit werd gehaald, is Natura 2000 vergunningverlening niet meer mogelijk als er sprake is van stikstofdepositie.

Adviescollege stikstofproblematiek ‘Niet alles kan’

De korte termijn oplossing, het eerste advies ‘Niet alles kan’ van 25 september jl., vanuit het Adviescollege stikstofproblematiek (onder leiding van Johan Remkes) brengt projecten waarbij sprake is van stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jr niet direct op gang. Het Adviescollege geeft voor de bouwsector het volgende advies: de bedrijven dienen te worden gestimuleerd werkzaamheden emissiearm uit te voeren. Het Adviescollege adviseert aanbestedingsvoorwaarden en vergunningsvoorwaarden hierop aan te passen. Een langere termijn oplossing wordt pas voorzien in het voorjaar/zomer van 2020, als het adviescollege met een tweede advies komt.

AERIUS Calculator

Op dit moment kunnen veel omgevingsvergunningen niet worden verleend en bestemmingsplannen niet worden vastgesteld. Gemeenten (bevoegd gezag) vragen initiatiefnemers om aan te tonen dat hun project geen stikstofdepositie veroorzaakt. Met een AERIUS calculatie kan worden aangetoond of een bouwplan zorgt voor stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Van belang is dat significante effecten op stikstofgevoelige habitattype binnen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Dit is alleen op voorhand mogelijk wanneer de AERIUS calculatie aantoont dat de stikstofdepositie niet meer 0,00 mol/ha/jr bedraagt.

Hoe berekenen we de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden? Bij bijvoorbeeld het realiseren van woningen is er sprake van stikstofemissie in zowel de bouw- als de gebruiksfase. In de bouwfase wordt materiaal aangeleverd op de bouwplaats en wordt er materieel ingezet op de bouwplaats om de woningen te realiseren, dit zorgt voor stikstofemissie. Tegenwoordig is het een vereiste dat woningen gasloos worden gerealiseerd, hierdoor is er geen stikstofemissie vanuit de woningen. Wel zorgen woningen in de gebruiksfase voor meer verkeer,  de toenemende verkeersgeneratie met het realiseren van de woningen brengt een bepaalde stikstofemissie met zich mee. De stikstofemissie van de bouw- en gebruiksfase wordt in beeld gebracht en ingevoerd in de AERIUS calculator. Deze berekent dan de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden.

Wanneer er sprake is van stikstofdepositie boven de 0,00 mol/ha/jr dient er gekeken te worden hoe de stikstofemissie omlaag kan. Hierbij kan worden gedacht aan het inzetten van emissie-armer of elektrisch materieel, de bouwmethode aanpassen (door bijvoorbeeld van traditionele bouw naar prefab bouw te gaan), minder woningen te realiseren of in enkele gevallen intern salderen. Maar, voor nu geldt dat alleen projecten waarbij sprake is van 0,00 mol/ha/jr doorgang kunnen vinden!

Taskforce Stikstofbeleid

Binnen Aveco de Bondt is de Taskforce Stikstofbeleid opgericht met als doel onze opgedane kennis te bundelen zodat we onze opdrachtgevers adequaat kunnen adviseren. Ons belangrijkste advies nu is dat voor elk project welke richting vergunningaanvraag gaat of waarvoor een bestemmingsplan in procedure gaat naar onze mening een AERIUS calculatie noodzakelijk is.

Voor meer informatie voor het uitvoeren van een AERIUS calculatie kan er contact worden opgenomen met: Rianne Arendsen en Willem Maris. Zij coördineren op dit moment de aanvragen binnen Aveco de Bondt.

De contactgevens van Rianne Arendsen zijn: 06-22019455 en rarendsen@avecodebondt.nl

Willem Maris is bereikbaar via 06-83127084 en wmaris@avecodebondt.nl