icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Komt er een einde aan de AERIUS berekening voor de bouwfase?

Actueel · 22 oktober 2020

Op 13 oktober 2020 is er door Carola Schouten (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.   Het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering voorziet in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het voorziet in: het opnemen in de wet van een resultaatsverplichtende omgevingswaarde voor het verminderen van de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden; de wettelijke opdracht om een programma stikstofreductie en natuurverbetering met bron- en natuurmaatregelen vast te stellen om te voldoen aan de omgevingswaarde en om de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden te verwezenlijken; In het programma worden inspanningsverplichtende tussendoelen opgenomen met het oog op het tijdig voldoen aan de omgevingswaarde en met het oog op de in het programma opgenomen maatregelen voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen; wettelijke regels over periodieke monitoring en bijsturing van de maatregelen en het programma in zijn integraliteit en rapportage daarover; een partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht wat betreft de gevolgen van de stikstofdepositie door activiteiten van de bouwsector. Hieronder wordt ingegaan op de in het wetsvoorstel opgenomen ‘partiële vrijstelling Natura 2000-vergunningplicht voor activiteiten van de bouwsector’. Een nadere toelichting op de andere wettelijke verankeringen is opgenomen in de ‘memorie van toelichting’.

Heide

Partiële vrijstelling voor de bouwsector

De uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 heeft ertoe geleid dat bij elk afzonderlijk bouwproject beoordeeld wordt of toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Hierbij geldt dat elke toename van stikstofdepositie (meer dan 0,00 mol per hectare per jaar) een belemmering voor een bouwproject vormt.  

Op 8 juni 2020 deed het Adviescollege stikstofproblematiek in zijn eindadvies: ‘Niet alles kan overal’ de aanbeveling om te komen tot een drempelwaarde voor bouwactiviteiten. In het wetsvoorstel krijgt de genoemde drempelwaarde de vorm van een partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor de tijdelijke stikstofemissie van activiteiten van de bouwsector.

 

 

Actuele wetsvoorstel

Het actuele wetsvoorstel voorziet in de volgende wijziging van de Wet natuurbescherming: Artikel 2.9a

“De gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die wordt veroorzaakt door bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten van de bouwsector, worden buiten beschouwing gelaten voor de toepassing van artikel 2.7, tweede lid. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld.”

De partiële vrijstelling geldt alleen voor bij algemene maatregel van bestuur (amvb) aan te wijzen ‘activiteiten van de bouwsector’. Als zodanig kunnen ook andere activiteiten worden aangewezen dan alleen bouwen, bijvoorbeeld sloop- en aanlegwerkzaamheden. De vrijstelling is om twee redenen partieel:

  1. het geldt alleen voor de bouwfase en niet voor de gebruiksfase;
  2. het geldt alleen voor de gevolgen van stikstofdepositie (geen andere significante gevolgen, bijvoorbeeld verstoting van diersoorten of vernietiging van gebieden).

Door de voorgestelde partiële herziening verschuift de nadruk bij vergunningverlening naar de structurele uitstoot die een project in de gebruiksfase oplevert.

Ten aanzien van de stikstofemissies van de bouwsector beschikt het kabinet onder meer de volgende gegevens:

  • De bouwsector emitteert stikstof voornamelijk in de vorm van stikstofoxiden (NOx). De totale bijdrage van de bouwsector aan NOx-emissies bedroeg in 2018 23,4 kiloton per jaar. Dit is onderverdeeld in 12,9 kiloton per jaar vanuit de bouwlogistiek, 6,3 kiloton per jaar van mobiele werktuigen en bouwmaterieel en 4,2 kiloton per jaar bouwindustrie-gerelateerd.
  • De totale uitstoot van NOx in Nederland bedroeg in 2017, 246 kiloton per jaar. De emissies van de bouwsector bedragen dus ongeveer 10% van de totale emissies van NOx.
  • Uit onderzoek van TNO blijkt dat de emissies in de bouwsector tot 2030 naar verwachting met 46% zullen dalen door reeds bestaand klimaat- en schoneluchtbeleid. Maatregelen uit het structurele pakket maatregelen zullen deze verduurzaming verder versnellen.

Vooruitzicht

Carola Schouten heeft aangegeven bij het indienen van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer dat ze het zeer op prijs stelt als de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de kerstreces afrondt.

Als het bij de Tweede Kamer wordt aangenomen, gaat het vervolgens naar de Eerste Kamer.

Tot die tijd moeten er nog steeds AERIUS berekeningen uitgevoerd worden voor zowel de bouw- als de gebruiksfase. Sinds 15 oktober 2020 is er een nieuwe release van de AERIUS Calculator, lees in dit artikel wat de nieuwe release voor uw project betekend.