icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

3 cruciale updates over stikstof en de AERIUS-calculator

Blog · 14 december 2022

Je hebt waarschijnlijk meegekregen dat je door het vervallen van de bouwvrijstelling weer stikstofbeoordelingen moet maken voor bouwactiviteiten. Maar wist je dat er ná de Porthos-uitspraak van de Raad van State nog een aantal andere belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden?

Het gaat om een kamerbrief  over de aanpak van het landelijk gebied en de opvolging van de Porthos-uitspraak. In de brief worden een aantal belangrijke beleidswijzigingen aangekondigd. Verder komt er een update van de AERIUS-calculator en loopt er een rechtszaak waarin de afkapgrens van 25 kilometer in AERIUS op het spel staat. In dit blog vertellen we je wat er over moet weten.

Kamerbrief Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

Op 25 november heeft het kabinet de brief ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ gepubliceerd. Het kabinet kondigt in deze brief aan om aan de slag te gaan met de aanpak van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Een aantal belangrijke punten uit deze brief:

  • Op dit moment hoeven initiatiefnemers voor intern salderen geen vergunning (meer) aan te vragen. Het streven is per 1 januari 2024 intern salderen vergunningplichtig te maken;
  • Het kabinet verkent de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie;
  • Wanneer een project minder stikstofuitstoot en -depositie veroorzaakt dan op basis van de natuurvergunning is toegestaan, dan is er sprake van ongebruikte ruimte. De ongebruikte ruimte in een natuurvergunning die niet inherent is aan de bedrijfsvoering, is latente ruimte. Deze ruimte wordt nu in de praktijk ook wel ingezet voor extern salderen of verleasen. Het kabinet wil de gebruiksmogelijkheden van die latente ruimte beperken.
  • Voor extern salderen worden de bestaande voorwaarden verder aangescherpt. Hierbij zet het kabinet in op het verhogen van het afroompercentage bij extern salderen naar 40%.
  • Het kabinet vindt het ongewenst om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken op basis van activiteiten die al geruime tijd zijn gestopt. Extern salderen met ‘slapende vergunningen’ wordt daarom onmogelijk gemaakt.

Nieuwe versie AERIUS-calculator in januari 2023

De huidige versie van AERIUS Calculator (versie 2021) blijft tot 26 januari 2023 beschikbaar voor het berekenen van de depositiebijdrage van projecten. Daarna is AERIUS Calculator versie 2022 beschikbaar en wordt deze versie in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven als het rekeninstrument voor toestemmingverlening.

Op 25 november 2022 heeft minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden vastgesteld. In dit besluit zijn de aanwijzingsbesluiten van 101 Natura 2000-gebieden gewijzigd. Op sommige plekken zijn habitattypen en soorten toegevoegd en op andere plekken verwijderd. Dit Wijzigingsbesluit wordt echter pas verwerkt in de AERIUS-calculator op 26 januari 2023. Tot die tijd dient handmatig rekening te worden gehouden met de wijzigingen om te voorkomen dat de toegevoegde habitattypen of leefgebieden onterecht niet betrokken worden in de beoordeling.

Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten. Het kan voorkomen dat de uitkomst van een berekening anders is bij doorrekenen met de nieuwe versie van AERIUS Calculator. Bij lopende procedures die niet afgerond zijn voor 26 januari zal na die datum een nieuwe berekening uitgevoerd moeten worden.

Rechtszaak over project ViA15 – afkapgrens 25 kilometer

Dit project gaat over het doortrekken van de A15 naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Het project is aangevochten door verschillende partijen en daarover vinden zittingen plaats bij de Raad van State.

Een van de punten van discussie gaat over de afkapgrens van 25 kilometer in AERIUS. Op dit moment wordt de stikstofdepositie tot een afstand van 25 kilometer vanaf de bron doorgerekend in AERIUS. De bezwaarmakers betogen dat deze afstand groter is. Op 22 november 2022 is een zitting geweest. Daaruit blijkt dat er nog altijd veel discussie is over de onderbouwing van die 25-kilometergrens.

Tijdens de zitting is ook gediscussieerd over de wijze waarop extern salderen is toegepast. Het moment van een definitieve uitspraak is voorlopig onbekend, maar wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. De kans bestaat dus dat deze uitspraak gevolgen gaat hebben voor AERIUS-berekeningen. Onze inschatting is overigens wel dat dit met name relevant is voor grote projecten, aangezien daar de kans het grootst is dat stikstofemissies over grotere afstand nog tot depositie leidt.

Zo kan Aveco de Bondt je helpen

Heb je een plan of project dat geraakt wordt door de stikstofontwikkelingen? We adviseren je graag. We kunnen je ook helpen met een AERIUS-calculatie.

MEER WETEN OVER STIKSTOFUPDATES? VRAAG HET RICHARD!
Richard  Middag
Richard Middag
Projectmanager
T 06 – 537 776 68
rmiddag@avecodebondt.nl